Bekæmpelse af ulovlig skovhugst

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 995/2010 om krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den forbyder virksomheder at bringe ulovligt fældet træ i omsætning på EU-markedet og fastsætter krav til virksomheder, når de bringer træ og træprodukter i omsætning i EU.

HOVEDPUNKTER

Overvågning af gennemførelse og adgang til oplysninger

Senest den 30. april hvert år skal de lande, der er omfattet forordningen, gøre oplysninger tilgængelige for offentligheden og Europa-Kommissionen om anvendelsen af forordningen i det foregående kalenderår. Kommissionen skal desuden offentliggøre en EU-oversigt baseret på data fra alle EU-lande.

Senest den 3. december 2021 og hvert femte år derefter skal Kommissionen vurdere forordningens anvendelse og effektivitet på grundlag af de oplysninger, Kommissionen modtager hvert år og erfaringerne med anvendelsen af forordningen.

BAGGRUND

Ulovlig skovhugst* er et omfattende miljømæssigt, økonomisk og socialt problem, der bidrager til klimaændringer, tab af biodiversitet, tabt fortjeneste, konflikter (nogle gange væbnede) over jord og ressourcer samt korruption.

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Due diligence: en risikostyringsøvelse, der går ud på at minimere risikoen for, at ulovligt fældet træ (eller produkter, der indeholder det) udbydes til salg på EU’s marked.
Ulovlig skovhugst: fældning af træ i strid med lovgivningen i hugstlandet.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23-34).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 363/2012 af 23. februar 2012 om procedureregler for anerkendelse og inddragelse af anerkendelse af overvågningsorganer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EUT L 115 af 27.4.2012, s. 12-16).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 607/2012 af 6. juli 2012 om de nærmere regler for due diligence-ordningen samt hyppigheden og arten af det tilsyn med overvågningsorganer, der skal føres i henhold til Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EUT L 177 af 7.7.2012, s. 16-18).

Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab (EUT L 347 af 30.12.2005, s. 1-6).

Efterfølgende ændringer af Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1024/2008 af 17. oktober 2008 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab (EUT L 277 af 18.10.2008, s. 23-29).

seneste ajourføring 29.08.2019