EU’s lovgivning om håndtering af affald

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Direktiv 2008/98/EF

Ændring af direktiv (EU) 2018/851

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

BAGGRUND

VIGTIGE BEGREBER

Biprodukt: et stof eller en genstand, der genereres som følge af en produktionsproces, hvis primære mål ikke er produktion af det pågældende stof eller den pågældende genstand. Direktivet fastsætter de betingelser, i henhold til hvilke et sådant stof eller en sådan genstand ikke skal betragtes som affald.
Ordninger for udvidet producentansvar: en række foranstaltninger, der træffes af EU-lande med henblik på at sikre, at producenter af produkter har det økonomiske ansvar eller det økonomiske og organisatoriske ansvar for håndteringen af affaldsfasen af et produkts livscyklus.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3-30).

Efterfølgende ændringer til direktiv 2008/98/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1004 af 7. juni 2019 om fastsættelse af regler for beregningen, verifikationen og rapportering af data om affald i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2012) 2384 (EUT L 163 af 20.6.2019, s. 66-100).

Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 af 10. juli 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 184 af 11.7.2015, s. 13-15).

Kommissionen beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3-24).

Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 22.06.2020