EU’s energieffektivitetsplan 2011

Energieffektivitet er en central komponent i energipolitikken i Den Europæiske Union (EU) og et effektivt værktøj til at bekæmpe klimaændringer, nedbringe elregningerne og gøre EU mindre afhængig af eksterne leverandører.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Energieffektivitetsplan 2011 (KOM(2011) 109 endelig af 8.3.2011).

RESUMÉ

Energieffektivitet er en central komponent i energipolitikken i Den Europæiske Union (EU) og et effektivt værktøj til at bekæmpe klimaændringer, nedbringe elregningerne og gøre EU mindre afhængig af eksterne leverandører.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

Den fastlægger planer, som fremmer en økonomi, der respekterer planetens ressourcer, implementerer et lavemissionssystem, forbedrer EU’s energiuafhængighed og styrker energiforsyningssikkerheden.

HOVEDPUNKTER

BAGGRUND

Denne plan er en del af 20-20-20-målene i EU’s klima- og energipakke for 2020. De to andre mål er at have reduceret drivhusgasemissionerne med 20 % i forhold til 1990-niveauerne, samt at 20 % af EU’s energi skal komme fra vedvarende energikilder i 2020.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websteder om energieffektivitet, miljøvenligt design og intelligent energi i Europa.

VIGTIGE BEGREBER

Splittede incitamenter beskriver den ofte forekommende situation, hvor ejer og lejer begge tøver med at betale for forbedringer i energieffektiviteten i en ejendom, fordi modparten også vil få fordel af investeringen.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10-35).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1-56).

seneste ajourføring 27.08.2015