Radioaktivt affald og brugt brændsel - sikkerhedsregler

Direktiv 2011/70 - sikker håndtering af radioaktivt affald

DOKUMENT

Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 19. juli 2011 om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger:

principperne, der skal vejlede nationale politikker vedrørende radioaktivt affald og brugt brændsel fra civile nukleare aktiviteter

omfanget af nationale lovgivningsmæssige, tilsynsmæssige og organisatoriske rammebestemmelser

regler om deponering.

HOVEDPUNKTER

Direktivet kræver, at EU-landenes nationale politikker vedrørende radioaktivt affald og brugt brændsel er baseret på følgende principper:

De frembragte mængder skal minimeres så meget som muligt.

Alle trin i frembringelsen og håndteringen er indbyrdes forbundne.

Sikkerhed som en prioritet.

Producenter skal afholde alle udgifter i forbindelse med alle sikkerhedskrav.

Alle beslutningsprocesser skal dokumenteres.

Hvert EU-land er ansvarligt for håndtering af eget radioaktivt affald og brugt brændsel.

Hvert land skal gennemføre nationale lovgivningsmæssige, tilsynsmæssige og organisatoriske rammebestemmelser for sådanne materialer, der omfatter:

et nationalt håndteringsprogram

foranstaltninger til håndtering af sikkerheden

en tilladelsesordning for håndtering af aktiviteter

foranstaltninger til håndhævelse af sikkerhedskravene

tildeling af ansvar for de forskellige faser af håndteringen

information til offentligheden og dens deltagelse

passende finansiering.

Nationalt håndteringsprogram

Det skal indeholde oplysninger om:

de overordnede politiske mål med klare tidsrammer

en opgørelse over brugt brændsel og radioaktivt affald med et skøn over fremtidige mængder

planer for perioden efter lukning af et deponeringsanlæg

tildeling af ansvar for gennemførelse af programmet

en vurdering af omkostningerne ved gennemførelsen af et nationalt program

finansieringsordning(er)

indgåede aftaler med andre lande (inden eller uden for EU)

en gennemsigtig informationspolitik.

Tilsynsmyndighed

Denne skal fungere adskilt fra producenter af radioaktivt materiale og nuklear energi.

Tilladelsesordning

Virksomheder, der håndterer radioaktivt affald, skal anmode om en tilladelse til at gøre det. De har herefter hovedansvaret for sikker håndtering af affaldet.

For at få en tilladelse skal virksomheden dokumentere, at den:

sikkert kan opføre, drive og nedlægge et nukleart anlæg

kan sikre, at perioden efter lukningen af et anlæg er sikker.

Regelmæssige evalueringer

Hvert tiende år skal hvert land foranstalte selvevalueringer og en international peerevaluering af dets nationale rammebestemmelser, tilsynsmyndigheden og/eller det nationale program for at sikre, at de alle overholder høje sikkerhedsstandarder.

Deponering

Radioaktivt affald skal deponeres i det land, hvor det er frembragt, medmindre der er aftaler med andre lande.

Hvis affald overføres til et land uden for EU, ligger ansvaret for sikkerheden stadig ved det EU-land, der har frembragt det. Det land skal sikre, at det land, der modtager affaldet:

har en aftale med EU om passende håndtering af radioaktivt affald/brugt brændsel

har programmer for håndtering og deponering af affald, der overholder direktivets sikkerhedsstandarder

har godkendte anlæg, der er i drift, før materialet overføres.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 22. august 2011.

BAGGRUND

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2011/70/Euratom

22.8.2011

23.8.2013

EUT L 199 af 2.8.2011, s. 48-56

seneste ajourføring 16.09.2015