Bygningers energimæssige ydeevne

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Ændringer i det oprindelige direktiv

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktiv 2010/31/EU trådte i kraft den 8. juli 2010 og skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivning senest den 9. juli 2012.

Direktiv (EU) 2018/844 trådte i kraft den 9. juli 2018 og skal indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 10. marts 2020.

BAGGRUND

Byggesektoren i EU er med 40 % af energiforbruget den absolut største energiforbruger i Europa, og omkring 75 % af alle bygninger vurderes at være energiineffektive. I lyset af det dårlige energieffektivitetsniveau er dekarbonisering af byggemassen et af EU’s langsigtede mål. Dette direktiv er et vigtigt element i forhold til at gøre bygninger mere energieffektive.

For yderligere oplysninger henvises til

VIGTIGE BEGREBER

Teknisk bygningsinstallation: teknisk udstyr til opvarmning, køling, ventilation, produktion af varmt vand, belysning, automatiserings- og kontrolsystemer, produktion af elektricitet på stedet, eller til en kombination heraf, herunder systemer baseret på energi fra vedvarende energikilder, i en bygning eller en bygningsenhed.
Næsten energineutral bygning: en bygning, der har en meget høj energimæssig ydeevne. Den meget lille energimængde, der kræves, bør i meget væsentlig grad dækkes af energi fra vedvarende energikilder, herunder vedvarende energi produceret på stedet eller i nærheden.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) (EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13-35).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2010/31/EU er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens henstiliing (EU) 2016/1318 af 29. juli 2016 om retningslinjer for fremme af næsten energineutrale bygninger og bedste praksis for at sikre, at alle nye bygninger er næsten energineutrale senest i 2020 (EUT L 208 af 2.8.2016, s. 46-57).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Rapport om medlemsstaternes fremskridt i retning af næsten energineutrale bygninger (COM(2013) 483 final/2 af 28.6.2013).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Økonomisk støtte til energieffektivitet i bygninger (COM(2013) 225 final af 18.4.2013).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1-56).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 244/2012 af 16. januar 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne, hvori der fastlægges en ramme for en sammenligningsmetode til beregning af omkostningsoptimale niveauer for mindstekrav til bygningers og bygningsdeles energimæssige ydeevne (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 18-36).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 08.08.2018