Det indre marked for elektricitet

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/72 / EF — regler for EU’s elektricitetsmarked

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Regler for, hvorledes sektoren skal organiseres

Reglerne for, hvorledes sektoren skal organiseres, har til formål at udvikle et konkurrencebaseret, sikkert og miljømæssigt bæredygtigt elektricitetsmarked.

EU-landene kan pålægge virksomheder i elektricitetssektoren offentlige serviceforpligtelser, som omfatter leveringernes sikkerhed, herunder forsyningssikkerhed, regelmæssighed, kvalitet og pris samt miljøbeskyttelse, herunder energieffektivitet.

EU-landene skal sikre, at alle kunder har retten til at vælge elektricitetsleverandør og til med operatørens assistance uden vanskelighed at skifte leverandør inden for 3 uger. De skal også sikre, at kunderne modtager relevante forbrugsdata.

Elektricitetsleverandører skal oplyse slutkunderne om:

EU-landene skal indføre en uafhængig mekanisme (en energiombudsmand eller et forbrugerorgan) med henblik på en effektiv behandling af klager og tvister.

EU-landene er også forpligtet til at sikre overvågningen af forsyningssikkerheden. De skal definere tekniske sikkerhedskriterier for at sikre integrationen af deres nationale markeder på et eller flere regionale planer. Desuden skal de nationale tilsynsmyndigheder samarbejde med Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for at sikre forenelighed mellem reguleringsordningerne i de forskellige regioner.

Produktion

EU-landene skal fastsætte kriterierne for etablering af produktionskapacitet på deres område på deres område under hensyntagen til aspekter som:

Drift af transmissionssystemer

Fra den 3. marts 2012 har EU-landene skullet adskille transmissionssystemer og transmissionssystemoperatører.

En virksomhed skal først certificeres, før den officielt udpeges som transmissionssystemoperatør. En liste over transmissionssystemoperatører udpeget af EU-landene skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Transmissionssystemoperatører er primært ansvarlige for:

Driften af distributionsnettet

EU-landene skal udpege distributionssystemoperatører eller anmode de virksomheder, som har ansvaret for distributionssystemerne, om at gøre dette.

Distributionssystemoperatører er primært ansvarlige for:

EU-landene har mulighed for at etablere et lukket distributionssystem til at distribuere elektricitet inden for et geografisk begrænset industrielt, kommercielt eller delt serviceanlæg.

Regnskabsmæssig adskillelse og gennemsigtige regnskaber

EU-landene og de kompetente myndigheder har adgang til elektricitetsvirksomheders regnskaber, men har tavshedspligt med hensyn til visse oplysninger.

Elektricitetsvirksomheder skal føre separate regnskaber over deres transmissions- og distributionsaktiviteter.

Tilrettelæggelse af systemadgangen

EU-landene skal indføre en ordning for tredjeparts adgang til transmissions- og distributionssystemerne. De tariffer, der er baseret på dette system, skal offentliggøres.

EU-landene skal fastsætte kriterierne for meddelelse af bevillinger til etablering af direkte linjer på deres område på objektivt og ikke-diskriminerende grundlag.

Nationale regulerende myndigheder

EU-landene skal udpege en regulerende myndighed på nationalt plan. Den er uafhængig og skal udøve sine beføjelser upartisk. Den har primært ansvaret for:

Detailmarkeder

Kontraktbestemmelser, forpligtelser over for kunderne, regler om dataudveksling og afregning, ejendomsretten til data og ansvaret for forbrugsmåling skal fastlægges.

Store erhvervskunder kan indgå kontrakter med flere leverandører samtidig.

Undtagelsesforanstaltninger

Et EU-land kan træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde af en pludselig krise på markedet, eller hvor der er fare for personers sikkerhed. Der kan også gennemføres undtagelser i tilfælde af driftsproblemer i isolerede systemer.

Direktiv 2009/72/EF ophævede direktiv 2003/54/EF med virkning fra den 3. marts 2011.

Intelligent måling — hidtidige fremskridt

I 2012 vedtog Europa-Kommissionen henstilling 2012/148/EU. Den indeholder detaljerede henstillinger vedrørende:

I overensstemmelse med direktiv 2009/72/EF aflagde EU-landene rapport til Kommissionen i 2012 om resultaterne af deres cost-benefit-analyser vedrørende udrulning af intelligente målersystemer. Resultaterne af denne benchmarking blev offentliggjort i en beretning fra Kommissionen i 2014.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 3. september 2009. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 3. marts 2011.

BAGGRUND

Se Markedslovgivning på Europa-Kommissionens websted for yderligere oplysninger.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EC af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55–93)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens henstilling 2012/148/EU af 9. marts 2012 om forberedelserne af indførelsen af intelligente målersystemer (EUT L 73 af 13.3.2012, s. 9-22)

Beretning fra Kommissionen: Benchmarking af gennemførelsen af intelligente målersystemer i EU-27 med fokus på elektricitet (COM(2014) 356 final af 17.6.2014)

seneste ajourføring 08.05.2016