Agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder i EU

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 713/2009 — om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

Agenturet

I 2011 fik agenturet yderligere opgaver i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011 (om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne). Formålet er at øge gennemsigtigheden og stabiliteten på EU's energimarkeder samt at bekæmpe insiderhandel og markedsmanipulation.

I 2013 gav forordning (EU) nr. 347/2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur agenturet en yderligere rolle i udpegning og overvågning af projekter af fælles interesse.

Agenturet kan nedsætte ekspertgrupper på ad hoc-basis, som kan bistå med støtte til udvikling af politikker. Der er for tiden tre ekspertgrupper, som har fokus på:

BAGGRUND

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) er et EU-agentur, der blev oprettet ved den tredje energipakke med henblik på at videreføre gennemførelsen af det indre energimarked for elektricitet og naturgas.

Agenturet blev officielt lanceret i marts 2011 og har sæde i Ljubljana i Slovenien.

VIGTIGE BEGREBER

(*)Energireguleringsmyndigheder: organer, som er udpeget af EU-landene til at sikre, at deres energimarkeder fungerer korrekt, dvs. at energiforsyningsselskaberne overholder deres forpligtelser, og at forbrugerne får en pålidelig tjenesteydelse til en rimelig pris.

(*)Transmissionssystemoperatør (TSO): en enhed, som transporterer energi som f.eks. naturgas eller elektricitet, enten nationalt eller regionalt via fast infrastruktur.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1-14)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 713/2009 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1-16)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april 2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009 (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39-75). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 28.10.2015