Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/28/EF — fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Direktiv (EU) 2015/1513 ændrer direktiv 2009/28/EF og 98/70/EF, EU's lovgivning om kvaliteten af benzin og dieselolie. Det har blandt andet til formål at starte omstillingen fra konventionelle* (første generation) biobrændstoffer til avancerede* (anden generation) biobrændstoffer, der giver betydelige besparelser i drivhusgasemissionerne. Det indfører et loft på 7 % på konventionelle biobrændstoffer, der skal medregnes i målene i direktivet om vedvarende energi for det endelige energiforbrug på transportområdet inden 2020.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 25. juni 2009. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser senest den 5. december 2010.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Energi fra vedvarende energikilder: Energi fra ikkefossile kilder i form af: vindkraft, solenergi, geotermisk energi, hydrotermisk energi, biomasse, gas fra spildevandsanlæg (f.eks. methan).

Konventionelle biobrændstoffer: Fremstilles af afgrøder såsom sukker, stivelse og vegetabilske olier. De fremstilles fra landarealer, der også kan anvendes til fødevarer og foder.

Avancerede biobrændstoffer: De fremstilles fra kilder, der ikke direkte konkurrerer med fødevare- og foderafgrøder såsom affald og restprodukter fra landbruget.

HOVEDDOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16-62)

Efterfølgende ændringer og rettelser til 2009/28/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF (EUT L 350 af 28.12.1998, s. 58-68)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 21.02.2017