Reduktion af drivhusgasemissioner inden 2020: Beslutningen om indsatsfordeling

Beslutningen om indsatsfordeling (ESD) fastlægger bindende årlige mål for drivhusgasemissioner for landene i Den Europæiske Union (EU) for perioden 2013-2020. Disse mål vedrører emissioner fra de fleste sektorer, der ikke er omfattet af EU’s emissionshandelssystem (EU ETS), såsom transport (bortset fra luftfart og international søfart), bygninger, landbrug og affald.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020.

RESUMÉ

Beslutningen om indsatsfordeling (ESD) fastlægger bindende årlige mål for drivhusgasemissioner for landene i Den Europæiske Union (EU) for perioden 2013-2020. Disse mål vedrører emissioner fra de fleste sektorer, der ikke er omfattet af EU’s emissionshandelssystem (EU ETS), såsom transport (bortset fra luftfart og international søfart), bygninger, landbrug og affald.

Beslutningen om indsatsfordeling er en del af en række politikker og foranstaltninger vedrørende klimaforandringer og energi - kaldet klima- og energipakken - der vil hjælpe med at føre Europa hen imod en lavkulstoføkonomi og øge energisikkerheden.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Beslutningen om indsatsfordeling fastlægger nationale emissionsmål for 2020, udtrykt som procentvise ændringer i forhold til emissionsniveauet i 2005. Den fastlægger også, hvor mange ton drivhusgasser hvert enkelt EU-land må udlede hvert år fra 2013 til 2020 i de sektorer, der er omfattet af beslutningen.

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR TRÆDER AFGØRELSEN I KRAFT?

Den omfatter perioden 2013-2020.

BAGGRUND

For at bekæmpe den globale opvarmning har Den Europæiske Union (EU) forpligtet sig til at nedbringe sine drivhusgasemissioner med mindst 20 % i 2020 sammenlignet med 1990. For at nå dette mål har EU vedtaget to vigtige love:

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens websted for beslutningen om indsatsfordeling.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 406/2009/EF

25.6.2009

-

EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136-148

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2013/162/EU af 26. marts 2013 om fastsættelse af medlemsstaternes årlige emissionstildelinger for perioden fra 2013 til 2020 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 406/2009/EF (Den Europæiske Unions Tidende L 90 af 28.3.2013, s. 106-110).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/634/EU om tilpasning af medlemsstaternes årlige emissionstildelinger for perioden fra 2013 til 2020 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 406/2009/EF (Den Europæiske Unions Tidende L 292 af 1.11.2013, s. 19-22).

seneste ajourføring 26.03.2015(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.