Beskyttelse af arbejdstagerne mod udsættelse for biologiske agenser

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2000/54/EF — beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger regler for risikovurdering og begrænsning i tilfælde, hvor arbejdstagerne ikke kan undgå at blive udsat for sundheds- og sikkerhedsfarer ved biologiske agenser.

HOVEDPUNKTER

Direktivet skal beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i tilfælde, hvor de udsættes for biologiske agenser* (f.eks. mikroorganismer* eller cellekulturer*) i forbindelse med udførelsen af arbejdet.

Biologiske agenser inddeles i 4 risikogrupper efter infektionsrisikograd:

Risikovurdering

Der skal foretages en risikovurdering ved arbejdsrelaterede aktiviteter, hvor der kan være risiko for, at arbejdstagerne udsættes for biologiske agenser. Arten, graden og varigheden af udsættelsen skal bestemmes med henblik på at planlægge forebyggende foranstaltninger.

Arbejdsgiveren skal medvirke ved regelmæssige risikovurderinger.

Arbejdsgivernes forpligtelser

Hvis aktiviteten tillader det, skal arbejdsgiveren erstatte skadelige biologiske agenser med biologiske agenser, der ikke er skadelige eller er mindre skadelige for arbejdstagernes helbred, afhængig af anvendelsesforholdene og det foreliggende vidensniveau.

Hvis der foreligger en risiko for arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed, skal arbejdsgiveren sikre, at denne risiko nedbringes til det lavest mulige niveau. Arbejdsgiveren kan:

Arbejdsgiveren skal føre en liste over arbejdstagere, der er udsat for biologiske agenser i gruppe 3 og/eller gruppe 4. Listen skal opbevares i op til 40 år i nogle tilfælde. Derudover skal arbejdsgiveren underrette den kompetente nationale myndighed ved første anvendelse af biologiske agenser i gruppe 2, 3 eller 4.

Endelig skal arbejdsgiveren sikre, at arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter er blevet tilstrækkeligt informeret og oplært vedrørende:

Ved ulykker eller uheld skal arbejdsgiveren hurtigst muligt orientere arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter om årsager, risici og foranstaltninger, der skal træffes.

Helbredskontrol

EU-landene skal etablere systemer til helbredskontrol af arbejdstagere før og efter udsættelse for biologiske agenser.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 6. november 2000. Det er en kodificering af direktiv 90/679/EØF om risiciene ved arbejdstageres udsættelse for biologiske agenser, som dermed blev ophævet.

* VIGTIGE BEGREBER

Biologiske agenser: mikroorganismer, herunder genetisk modificerede mikroorganismer, cellekulturer og endoparasitter hos mennesker, som kan fremkalde en infektion, allergi eller toksisk effekt.

Mikroorganisme: en cellulær eller ikke-cellulær mikrobiologisk enhed, som er i stand til at replikere eller til at overføre genetisk materiale.

Cellekultur: in-vitro dyrkning af celler fra flercellede organismer.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EUT L 262 af 17.10.2000, s. 21-45)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EUT L 183 af 29.6.1989, s. 1-8)

Efterfølgende ændringer af direktiv 89/391/EØF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Rådets direktiv 2010/32/EU af 10. maj 2010 om iværksættelse af rammeaftalen indgået af HOSPEEM og EPSU om forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren (EUT L 134 af 1.6.2010, s. 66-72)

seneste ajourføring 05.12.2016