Forældreorlov

RESUMÉ AF:

Revideret rammeaftale mellem det europæiske arbejdsmarkeds parter vedrørende forældreorlov – Rådets direktiv 2010/18/EU

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det gennemfører den reviderede rammeaftale om forældreorlov, der er indgået af de europæiske arbejdsmarkedsparter den 18. juni 2009.

HOVEDPUNKTER

Arbejdstagerne har ret til forældreorlov når de får eller adopterer et barn. Denne orlov kan tages indtil barnet har nået en bestemt alder som bestemt af den nationale lovgivning og/eller den kollektive overenskomst, men før barnet er fyldt otte år.

Det nuværende direktiv er gældende for alle mandlige og kvindelige arbejdstagere, uanset kontrakttype (tidsubegrænset, tidsbegrænset, fuld tid eller vikariat).

Forældreorlov gives for en periode på mindst fire måneder som en individuel ret for begge forældre. Som grundregel skal orloven kunne bruges fuldt ud af hver arbejdstager og kan derfor ikke overføres fra en forælder til en anden. Dog er en sådan overførsel tilladt på betingelse af at hver forælder beholder mindst en af de fire orlovsmåneder med et formål om en mere lige benyttelse af forældreorlov for begge forældre. Direktivet fastsætter minimumsstandarder, så EU-landene kan opretholde eller indføre mere gunstige bestemmelser.

Benyttelse af orloven

Adgangsbetingelserne for orloven eller for omstændighederne af orloven er bestemt af den nationale lovgivning og/eller de kollektive overenskomster. EU-landene og/eller arbejdsmarkedsparterne kan:

tilbyde orlov på fuld tid, deltid, opdelt eller i form af opsparingstid under hensyntagen til både arbejdstagers og arbejdsgivers behov

kræve at retten til forældreorlov underlægges en anciennitetsperiode, som ikke må overstige et år. I dette tilfælde skal perioden opgøres uden at medregne alle successive tidsbegrænsede kontrakter indgået med den samme arbejdsgiver

definere omstændighederne i henhold til hvilke arbejdsgiveren har ret til at udsætte orloven på et berettiget grundlag forbundet til virksomheden

tillade særlige ordninger for at sikre en tilfredsstillende funktion i små virksomheder.

Arbejdstagere som ønsker at benytte en forældreorlov skal respektere en varslingsfrist til underrettelse af arbejdsgiveren. Varigheden af denne varslingsfrist er bestemt af hvert EU-land i forhold til både arbejdstagernes og arbejdsgivernes interesse.

Direktivet opfordrer ligeledes EU-landene og/eller arbejdsmarkedets parter til at definere supplerende foranstaltninger og/eller specielle forhold til benyttelse af orlov for adoptivforældre samt forældre til børn som er handicappede eller lider af en langvarig sygdom.

Genoptagelse af jobbet og forbud mod forskelsbehandling

Efter en forældreorlov har arbejdstageren ret til at genoptage sin arbejdsstilling. Er dette ikke muligt skal arbejdsgiveren tilbyde arbejdstageren et tilsvarende eller lignende arbejde, i overensstemmelse med dennes kontrakt eller ansættelsesforhold.

Derudover gælder det for erhvervede rettigheder eller rettigheder som var under erhvervelse ved begyndelsen af forældreorloven at de:

skal bibeholdes uændrede indtil orlovens afslutning

skal være gældende ved orlovens afslutning. Ligeledes skal alle ændringer i lovgivningen, de kollektive overenskomster og/eller national praksis.

Desuden skal arbejdstagernes være beskyttet mod ugunstige behandlinger eller fyring på baggrund af anmodning eller benyttelse af forældreorlov.

EU-landene og/eller de nationale arbejdsmarkedsparter træffer afgørelser om alle spørgsmål angående socialsikring og lønindkomst i forbindelse med forældreorlov. Aftalen indeholder derfor ingen regler angående lønudbetaling eller anden kompensation under forældreorlov.

Endelig skal arbejdstageren, når denne vender tilbage fra orlov, kunne anmode om ændringer i deres arbejdstider og/eller arbejdsrytme for en begrænset periode. Arbejdsgiveren skal gennemgå disse anmodninger og svare på baggrund af egne og arbejdstageres behov.

Orlov som følge af »force majeure« (uforudsete omstændigheder)

Arbejdstagere kan ligeledes anmode om orlov som følge af force majeure, på baggrund af familiemæssige årsager. En sådan orlov kan navnlig anmodes i tilfælde af sygdom eller ulykker som gør det nødvendigt for arbejdstageren at være i nærheden af sin familie.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 7. april 2010. EU-landene skulle indarbejde det i deres nationale lovgivning inden den 8. marts 2012.

BAGGRUND

Denne aftale følger rammeaftalen af 14. december 1995 vedrørende forældreorlov, som fik retsvirkning ved Rådets direktiv 96/34/EF.

Den repræsenterer et vigtigt middel til at forene arbejdsliv og familieliv og til at fremme ligebehandling af mænd og kvinder.

Den er gennemført i henhold til artikel 155 stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, ved et rådsdirektiv.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010 om anvendelse af den reviderede rammeaftale om forældreorlov indgået mellem BusinessEurope, UEAPME, CEEP og EFS og om ophævelse af direktivet 96/34/EF (EUT L 68, 18.3.2010, s. 13–20)

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2010/18/EU er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 09.11.2015