Programmer, der fremmer udviklingen af mikrofinansiering i EU

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration

Forordning (EU) nr. 1296/2013 om et EU-program for beskæftigelse og social innovation (»EaSI«) og om ændring af afgørelse nr. 283/2010/EU

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN OG FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

I henhold til afgørelsen blev instrumentet, der havde et budget på 100 mio. EUR over fire år (2010-2013), udviklet til at give følgende målgrupper nemmere adgang til mikrofinansiering:

I perioden 2014-2020 under forordning (EU) nr. 1296/2013 var dette initiativ omfattet af området mikrofinansiering og socialt iværksætteri i EU’s EaSI-program, der har taget over fra mikrofinansieringsinstrumentet Progress. Forordning (EU, EURATOM) 2018/1046 om finansielle regler for EU’s budget opdaterede de vejledende procentsatser, der i gennemsnit fandt anvendelse på de tre akser i hele programmets periode*. Som følge heraf bør mindst 18 % af det samlede budget anvendes til mikrofinansiering og socialt iværksætteri.

EaSI giver ikke kun målgrupper og virksomheder nemmere adgang til mikrofinansiering, men det sigter også på at:

Forudsat at de yder mikrofinansiering til personer og mikrovirksomheder eller finansiering til sociale virksomheder, kan offentlige og private organer, der er etableret i EU-lande, Island, Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Tyrkiet, få adgang til mikrofinansiering og socialt iværksætteri. EU støtter primært gennem de finansielle instrumenter, der er nævnt i EU’s finansielle forordning (forordning (EU) 2018/1046), der blandt andet ændrer forordning (EU) nr. 1296/2013 og opdaterer og forenkler reglerne vedrørende EU’s almindelige budget.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN OG FORORDNINGEN FRA?

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Mikrofinansiering: lån på under 25 000 EUR ydet til hovedsageligt små virksomheder og sociale iværksættere.
Social virksomhed: et foretagende i den sociale økonomi, hvis primære målsætning er at udvirke en social virkning frem for at skabe profit for sine ejere eller aktionærer.
Mikrovirksomhed: en virksomhed med færre end ti medarbejdere og en årlig omsætning (det beløb, der er indtjent i en bestemt periode) eller årlig balance (en oversigt over virksomhedens aktiver og passiver) på under 2 mio. EUR
Akser: EaSI-programmet omfatter tre akser. De støtter:

HOVEDDOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 283/2010/EU af 25. marts 2010 om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration (EUT L 87 af 7.4.2010, s. 1-5).

Efterfølgende ændringer af afgørelse 283/2010/EU er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013 af 11. december 2013 om et EU-program for beskæftigelse og social innovation (»EaSI«) og om ændring af afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 238-252).

Se den konsoliderede version.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1-222).

seneste ajourføring 21.02.2020