International beskyttelse af handicappedes rettigheder og frihedsrettigheder

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2010/48/EF om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN OG KONVENTIONEN?

Afgørelsen vedtager på vegne af De Europæiske Fællesskaber (nu EU) De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder, der fremgår af bilag til afgørelsen.

HOVEDPUNKTER

Denne internationale konvention har til formål at sikre, at handicappede fuldt ud kan nyde godt af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Til det formål tager konventionen udgangspunkt i en række principper:

Konventionens deltagerlande træffer løbende alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at principperne følges. De forpligter sig ligeledes til at støtte handicappedes økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Derudover skal handicappede have mulighed for at blive inddraget i udarbejdelse og gennemførelse af lovgivning og politikker, der vedrører dem.

Beskyttelse mod forskelsbehandling

Enhver diskrimination på grund af handicap er forbudt, og handicappede skal sikres ligelig og effektiv retsbeskyttelse.

Konventionen indeholder specifikke regler for to befolkningsgrupper:

Deltagerlandene forpligter sig til at bekæmpe stereotyper og fremme bevidstheden om handicappedes evner.

Rettigheder, der anerkendes i konventionen

Konventionen fastsætter en række rettigheder og frihedsrettigheder, som handicappede skal sikres. De omfatter:

Gennemførelse af konventionen

Alle internationale samarbejdsaktiviteter skal inkludere handicappede med vægt på partnerskaber med relevante internationale og regionale organisationer.

Landene skal etablere et eller flere nationale knudepunkter, der har ansvar for gennemførelsen af konventionen og for at informere offentligheden om konventionen. De skal etablere en uafhængig mekanisme til overvågning af gennemførelsen af konventionen. Civilsamfundet skal i fuldt omfang inddrages i overvågningen.

Endelig skal de enkelte lande indsende en omfattende rapport over gennemførte foranstaltninger til opfyldelse af forpligtelserne inden for to år fra tiltrædelse af konventionen.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN OG KONVENTIONEN FRA?

Afgørelsen trådte i kraft den 26. november 2009. Konventionen trådte i kraft den 3. maj 2008 og har været gældende i EU siden den 22. januar 2011.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets afgørelse 2010/48/EF af 26. november 2009 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (EUT L 23 af 27.1.2010, s. 35-61).

seneste ajourføring 18.07.2018