Europa 2020: Den Europæiske Unions strategi for vækst og beskæftigelse

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(2010) 2020 endelig) — Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst

HVAD ER FORMÅLET MED EUROPA 2020-STRATEGIEN?

Europa 2020-strategien har til formål at sikre, at den økonomiske genopblomstring i Den Europæiske Union (EU) efter den økonomiske og finansielle krise bliver ledsaget af en række reformer, der har til formål at skabe et solidt fundament for vækst og jobskabelse inden udgangen af 2020. Strategien beskæftiger sig med de strukturelle svagheder i EU's økonomi og tager også hensyn til globaliseringens langsigtede udfordringer, presset på ressourcerne og befolkningens aldring.

HOVEDPUNKTER

Gennemførelse af strategien i løbet af det europæiske semester

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen — Europa 2020: Strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (KOM(2010) 2020 endelig af 3.3.2010)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om status over Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (COM(2014) 130 final af 5.3.2014)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank for stabilitet, vækst og beskæftigelse (COM (2012) 299 final af 30.5.2012)

Konklusioner fra det Europæiske Råd i Bruxelles den 25. og 26. marts 2010

Rådets henstilling (EU) 2015/1184 af 14. juli 2015 om overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Den Europæiske Unions økonomiske politikker (EUT L 192 af 18.7.2015, s. 27-31)

Rådets afgørelse (EU) 2015/1848 af 5. oktober 2015 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker for 2015 (EUT L 268 af 15.10.2015, s. 28-32)

seneste ajourføring 07.02.2017