Modernisering af videregående uddannelser i EU

RESUMÉ AF:

Europa-Kommissionens meddelelse (KOM(2011) 567 endelig) — en dagsorden for moderniseringen af EU’s videregående uddannelser

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Den fastsætter centrale prioriteter for videregående uddannelser i EU. Dagsordenen er udformet, så de videregående uddannelser bedre kan bidrage til målene i Europa 2020-strategien for vækst.

Meddelelsen er blevet efterfulgt af to rapporter til Europa-Kommissionen i 2013 og 2014 om forbedring af kvaliteten af undervisning og læring på Europas videregående uddannelsesinstitutioner og om nye metoder til undervisning og læring på videregående uddannelser.

HOVEDPUNKTER

Meddelelsen fastsætter fem vigtige prioritetsområder for EU-landenes og de højere uddannelsesinstitutioners tiltag, samt de foranstaltninger EU træffer for at støtte deres indsatser.

En undersøgelse fra 2015 fastsatte tallene for, hvor mange der afslutter og dropper ud af videregående uddannelser i Europa.

EU’s bidrag

EU planlægger at støtte de nationale myndigheders og institutionernes indsats på disse fem områder ved at:

De aktioner, som Kommissionen iværksætter, omfatter:

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Fremme af vækst og beskæftigelse — en dagsorden for moderniseringen af Europas videregående uddannelser (KOM(2011) 567 endelig af 20.9.2011)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Løsning af problemet med elever, der forlader skolen for tidligt: Et vigtigt bidrag til dagsordenen for Europa 2020 (KOM(2011) 18 endelig udg. af 31.1.2011)

Rådets henstilling af 28. juni 2011 om politikker, som skal mindske skolefrafald (EUT C 191 af 1.7.2011, s. 1-6)

Rådets konklusioner om mindskelse af skolefrafald og fremme af succes i skolen (EUT C 417 af 15.12.2015, s. 36-40)

seneste ajourføring 14.06.2016