Dagsordenen for uddannelse og kvalifikationer for unge

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(2010) 477 endelig) — Unge på vej — Udnyttelse af unges mulighed for at fremme en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Den Europæiske Union

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Det søger at give en omfattende pakke af politiske initiativer om uddannelse og beskæftigelse for unge mennesker i Den Europæiske Union (EU). Initiativet kaldes Unge på vej og er en del af Europa 2020-strategien om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

HOVEDPUNKTER

BAGGRUND

Med henblik på at nå Europa 2020-målet om at øge den generelle beskæftigelsesgrad for 20-64-årige til 75 % er det afgørende at reducere den høje ungdomsarbejdsløshed. I 2014 var der næsten 5 millioner unge mennesker (under 25 år) uden arbejde. Det svarer til en arbejdsløshedsprocent på 21,7 %, hvilket er mere end dobbelt så meget som arbejdsløshedsprocenten for voksne. Desuden var 7,5 % af europæerne i alderen 15-24 år hverken i arbejde eller under uddannelse.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Unge på vej — Et initiativ om udnyttelse af unges mulighed for at fremme en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Den Europæiske Union (KOM(2010) 477 endelig af 15.9.2010)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets konklusioner af 19. november 2010 om unge på vej-initiativet — en integreret tilgang til at tackle de udfordringer, som de unge står over for (EUT C 326 af 3.12.2010)

Rådets henstilling af 28. juni 2011 — »Unge på vej« — flere unge i læringsmobilitet (EUT C 199 af 7.7.2011, s. 1-5)

seneste ajourføring 20.10.2016