Europæisk samarbejde på ungdomsområdet (2010-2018)

 

RESUMÉ AF:

Resolution om nye rammer for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet

HVAD ER FORMÅLET MED RESOLUTIONEN?

Den fastlægger nye rammer for et forbedret samarbejde mellem EU-landene på ungdomsområdet i perioden 2010-2018. Den følger den første ramme, der blev vedtaget i 2002 for perioden 2002-2009.

HOVEDPUNKTER

Hovedformålet med denne fornyede ramme, eller EU’s ungdomsstrategi, er at forbedre effektiviteten i det samarbejde og de tiltag, der allerede er sat i værk, og give unge i EU flere fordele.

Denne strategi har primært to målsætninger:

Disse målsætninger skal opfyldes ved at støtte dialog mellem unge og beslutningstagere for at fremme aktivt medborgerskab, støtte social integration og sikre, at unge mennesker inddrages i EU’s udarbejdelse af politikker.

Til det formål opfordres der til specifikke initiativer, der er målrettet mod unge, og integrering af initiativer på otte områder:

EU-landenes og Kommissionens rolle

Resolutionen opfordrer Europa-Kommissionen og EU-landene til at vedtage tiltag, der kan bidrage til at indfri ungdomsstrategiens målsætninger. Tiltagene skal gennemføres gennem en åben koordineringsmetode, der kræver politisk tilsagn fra EU-landene, samt specifikke arbejdsmetoder.

De vigtigste gennemførelsesinstrumenter for EU’s ungdomsstrategi er:

EU’s ungdomsstrategi opfordrer også til at tage behørigt hensyn til ungdomsspørgsmål på andre politikområder, der har en indvirkning på de unges liv, f.eks. ungdomsbeskæftigelse (herunder ungdomsgarantiordningen) og social inddragelse (EU-platform mod fattigdom og social udstødelse).

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets Resolution af 27. november 2009 om nye rammer for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet (2010-2018) (EUT C 311 af 19.12.2009, s. 1-11)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om en EU-arbejdsplan for ungdom for 2016-2018 (EUT C 417 af 15.12.2015, s. 1-9)

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 20. maj 2014, om oversigten over den strukturerede dialog, herunder unges sociale inklusion (EUT C 183 af 14.6.2014, s. 1-4)

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 20. maj 2014, om en EU-arbejdsplan for ungdom for 2014-2015 (EUT C 183 af 14.6.2014, s. 5-11)

seneste ajourføring 23.11.2017