Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) arbejder inden for rammerne af Den Europæiske Unions (EU) udenrigspolitik med det sigte at hjælpe ikke-EU-lande til at øge udviklingen af menneskelig kapital. Målet er at øge adgangen til livslang læring samt udvikling af færdigheder og kompetencer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut

RESUMÉ

Ved nærværende forordning oprettes et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut. Samtidig ophæves forordning (EØF) nr. 1360/90, der er den oprindelige oprettelsesforordning. Erhvervsuddannelsesinstituttet arbejder inden for rammerne af Den Europæiske Unions (EU) udenrigspolitik med det sigte at fremme udvikling af erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelsessystemer i følgende partnerlande:

Erhvervsuddannelsesinstituttet yder de pågældende lande hjælp til at forbedre borgernes kvalifikationer og kompetencer. Hjælpen ydes i form af deltagelse i reformprocessen til udvikling af grundlæggende erhvervsuddannelse og erhvervsrettet efteruddannelse og lettere adgang hertil. Erhvervsuddannelsesinstituttet bidrager også til at fremme mobilitet, samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt udveksling af erfaring og information mellem EU-landene.

Med henblik på at fremme udviklingen af erhvervsuddannelsessystemerne i partnerlandene, består erhvervsuddannelsesinstituttets funktioner mere konkret af:

I udførelsen af sine funktioner skal erhvervsuddannelsesinstituttet samarbejde med andre relevante EU-organer, særligt med Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), samt med repræsentanter for de europæiske arbejdsmarkedsparter og relevante internationale organisationer efter behov.

Erhvervsuddannelsesinstituttet er en nonprofit-organisation, der har status af juridisk person. Det har hovedsæde i Torino, Italien.

Struktur

Bestyrelsen for det europæiske erhvervsuddannelsesinstitut består af en repræsentant fra hvert EU-land, 3 repræsentanter fra Kommissionen, tre eksperter udpeget af Europa-Parlamentet og tre repræsentanter for partnerlandene udpeget af Kommissionen. Kun repræsentanterne fra EU-landene og Kommissionen har stemmeret, hvor repræsentanterne for EU-landene har én stemme hver og Kommissionens repræsentanter har én stemme tilsammen. Formanden er en af Kommissionens repræsentanter, og denne indkalder bestyrelsen mindst én gang årligt. Bestyrelsens mandatperiode er fem år med mulighed for genvalg én gang.

Bestyrelsen har ansvar for at udarbejde et årligt overslag over instituttets udgifter og indtægter, samt for at vedtage det årlige arbejdsprogram, stillingsfortegnelse, det endelige budget, årsberetning, forretningsorden og finansielle bestemmelser. Den har beføjelse til at udpege og afsætte direktøren samt til at forlænge dennes mandatperiode.

Direktøren udnævnes for en embedsperiode på 5 år på baggrund af en liste over kandidater fremsendt af Kommissionen. Embedsperioden kan forlænges én gang med højst 3 år. Direktøren repræsenterer instituttet i retsforhold og er ansvarlig for den administrative ledelse. Vedkommende har også ansvar for at tilrettelægge bestyrelsens arbejde og gennemføre bestyrelsens beslutninger. Derudover skal direktøren gennemføre instituttets årlige arbejdsprogram og budget.

Erhvervsuddannelsesinstituttets midler sikres primært i form af et tilskud fra EU’s overordnede budget og betalinger for ydet service. Instituttets endelige regnskab, årsberetning og forretningsregler skal offentliggøres.

Baggrund

Siden vedtagelsen er forordning (EØF) nr. 1360/90 om etablering af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut blevet ændret flere gange. I forbindelse med yderligere ændringer samt for enkelthedens og overblikkets skyld ophæves den og afløses af forordning (EF) nr. 1339/2008.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1339/2008

20.1.2009

-

EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82-93

seneste ajourføring 10.09.2015