Indførelse af euroen

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 974/98 — om indførelse af euroen

Artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN OG ARTIKEL 140 I TEUF?

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 1999.

BAGGRUND

2019 markerer 20-året for indførelsen af euroen. Den 1. januar 1999 fastsatte 11 EU-lande en fælles valutakurs, vedtog en fælles monetær politik og lancerede en ny fælles valuta på verdens finansmarkeder. I dag har 19 EU-lande euroen som valuta.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen (EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1-5).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 974/98 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Tredje del — Unionens interne politikker og foranstaltninger — Afsnit VIII — Den økonomiske og monetære politik — Kapitel 5 — Overgangsbestemmelser — Artikel 140 (tidl. artikel 121, stk. 1, 122, stk. 2, anden sætning, og 123, stk. 5, i TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 108-110).

TILHØRENDE DOKUMENT

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Protokol (nr. 13) om konvergenskriterierne (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 281-282).

seneste ajourføring 14.02.2019