Phare-programmet

Programmet for fællesskabsbistand til de central- og østeuropæiske lande (Phare) udgør det vigtigste finansielle instrument i førtiltrædelsesstrategien for de central- og østeuropæiske lande (CØE-landene), der er kandidatlande for tiltrædelse af Den Europæiske Union. Siden 1994 har opgaverne under Phare-programmet været tilpasset hvert central- og østeuropæisk lands særlige prioriteter og behov. Det opdaterede Phare-program råder over et budget på over 10 mia. EUR i perioden 2000-2006 (ca. 1,5 mia. EUR pr. år). Programmet tager fortsat hovedsagelig sigte på at opfylde to prioriterede mål: institutions- og administrationsopbygning og finansiering af investeringer. Phare-programmet var i begyndelsen først og fremmest rettet mod de central- og østeuropæiske lande, men har nu bredt sig til også at omfatte kandidatlandene på Vestbalkan.

DOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 af 18. december 1989 om økonomisk bistand til Republikken Ungarn og Folkerepublikken Polen [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Phare-programmet er som førtiltrædelsesinstrument det vigtigste instrument i EU's finansielle og tekniske samarbejde med landene i Central- og Østeuropa. Aktiviteterne under Phare-programmet koncentrerer sig omkring to prioriterede områder:

Fra år 2000 vil Phare-programmet yderligere omfatte nye forvaltningsmetoder, navnlig med hensyn til:

Finansieringssystemer

Bistanden fra Phare-programmet ydes generelt som gavebistand snarere end som lån. Fællesskabet yder bistanden dels autonomt, dels som samfinansiering med medlemsstater, Den Europæiske Investeringsbank, tredjelande eller andre organer i modtagerlandene.

I henhold til de retningslinjer, der er omhandlet i Agenda 2000, omdannes Phare lidt efter lidt til en fond af typen strukturinstrument, som har til formål at fremme den økonomiske udvikling. En stor del af investeringerne samfinansieres med andre institutioner som f.eks. Verdensbanken, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

Programmering

Phare-programmet, som oprindelig byggede på en programmering fra år til år, bygger nu på et system med flerårig programmering.

Som led i førtiltrædelsesstrategien er basisinstrumentet for programmeringen de tiltrædelsespartnerskaber, der etableres for hvert enkelt kandidatland, og som danner ramme om de prioriterede områder, de foreløbige mål samt de finansielle midler, der er nødvendige for at nå disse mål. Partnerskaberne suppleres af nationale programmer til vedtagelse af EU-retten.

Tiltrædelsespartnerskaberne danner grundlaget for programmeringen af de nationale Phare-programmer og de tværnationale samarbejdsprogrammer.

Phare-programmet kan omfatte multinationale projekter, når en multinational strategi begrundes med, at der opnås stordriftsfordele, at det regionale samarbejde fremmes, eller at det er nødvendigt at anvende visse fordelingsmekanismer i særlige sektorer som f.eks. retlige og indre anliggender.

Procedure

Gennemførelsesbestemmelserne for Phare-programmet er baseret på bestemmelserne i grundforordningen og i Fællesskabets finansieringsforordning samt på de procedurer, der specielt er oprettet for Phare-programmet.

Der nedsættes et forvaltningsudvalg under Kommissionen, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. En repræsentant for Den Europæiske Investeringsbank (EIB) deltager ligeledes i forvaltningsudvalgets arbejde.

Iværksættelsen af de nationale programmer er decentraliseret. Denne opgave påhviler kandidatlandene i det omfang, det er tilladt i henhold til Fællesskabets finansieringsforordning. Kommissionen udøver sin kontrol i fællesskab med kandidatlandene.

Kontekst

Phare blev oprettet i 1989 for at støtte reformprocessen og den økonomiske og politiske overgang i Polen og Ungarn. Efter Det Europæiske Råd i Essen i december 1994 blev Phare det finansielle instrument for førtiltrædelsesstrategien, som sigtede mod, at de 10 associerede lande i Centraleuropa kunne tiltræde Den Europæiske Union.

I de første overgangsfaser tog bistanden navnlig sigte på at tilføre landene knowhow eller yde teknisk bistand og, om nødvendigt, humanitær støtte. I takt med de fremskridt, der blev gjort, blev der relativt mindre behov for teknisk bistand, mens behovet for støtte til investering, navnlig i infrastruktur- og miljøbeskyttelsessektorerne, steg betydeligt.

Som følge af offentliggørelsen af Agenda 2000 og den intensivering af udvidelsesprocessen, dette medførte, er Phare-programmet blevet omlagt, så det nu tager sigte på, at kandidatlandene forberedes på tiltrædelse. Desuden er Phare-programmet blevet suppleret af to andre instrumenter: Førtiltrædelsesinstrument på strukturområdet (ISPA) og førtiltrædelsesinstrumentet på landbrugsområdet (SAPARD). Disse instrumenter, som blev oprettet for perioden 2000-2006, erstattes af Instrumentet for førtiltrædelsesstøtte (IPA) for perioden 2007-2013.

De lande, der har nydt godt af Phare-programmet, er: Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Tyrkiet nyder godt af en særlig førtiltrædelsesstøtte i henhold til forordning (EF) nr. 2500/2001, som også vil blive erstattet af IAP.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 3906/89

26.12.1989-31.12.2006

-

EFT L 375 af 23.12.1989

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 2698/90

24.9.1990

-

EFT L 257 af 21.9.1990

Forordning (EØF) nr. 3800/91

31.12.1991

-

EFT L 357 af 28.12.1991

Forordning (EØF) nr. 2334/92

14.8.1992

-

EFT L 227 af 11.8.1992

Forordning (EØF) nr. 1764/93

3.7.1993

-

EFT L 162 af 3.7.1993

Forordning (EF) nr. 1366/95

20.6.1995

-

EFT L 133 af 17.6.1995

Forordning (EF) nr. 463/96

18.3.1996

-

EFT L 65 af 15.3.1996

Forordning (EF) nr. 753/96

29.4.1996

-

EFT L 103 af 26.4.1996

Forordning (EF) nr. 1266/1999

29.6.1999

-

EFT L 161 af 26.6.1999

Forordning (EF) nr. 2666/2000

7.12.2000

-

EFT L 306 af 7.12.2000

Forordning (EF) nr. 2500/2001

10.9.2002

-

EFT L 342 af 27.12.2001

Forordning (EF) nr. 807/2003

5.6.2003

-

EUT L 122 af 16.5.2003

Forordning (EF) nr. 769/2004

30.4.2004

-

EUT L 123 af 27.4.2004

Forordning (EF) nr. 2257/2004

2.1.2005

-

EUT L 389 af 31.12.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen af 12. januar 2007 med titlen: "Rapport for 2005 om Phare, førtiltrædelsesinstrumenterne og overgangsinstrumenterne" [KOM(2007) 3 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I denne rapport gøres der status over den finansielle førtiltrædelsesbistand i 200, nærmere betegnet over Phare-, Ispa- og Sapard-programmerne og den særlige førtiltrædelsesstøtte til Tyrkiet. Phare-, Ispa- og Sapard-programmerne er udvidet til at omfatte Kroatien. De finansielle forpligtelser i 2005 er fordelt som følger:

Med henblik på tiltrædelse forbereder kandidatlandene sig gradvist på en decentral forvaltning af strukturfondene efter det udvidede decentrale gennemførelsessystem (EDIS). Denne decentralisering er sket inden for rammerne af forvaltningen af førtiltrædelsesstøtten. I den forbindelse har Bulgarien og Rumænien nydt godt af øget bistand fra Kommissionen med henblik på at fremskynde overførslen til de nationale myndigheder af ansvaret for forvaltningen og gennemførelsen af Phare-programmerne før deres tiltrædelse. Kroatien forvalter Phare-midlerne delvist decentralt (DIS), og det samme gælder for Tyrkiet, men med den målsætning at overgå til EDIS-systemet i 2007.

Rapporten for 2005 behandler ligeledes samfinansieringen af programmerne med de internationale finansielle institutioner (IFI), som hovedsagelig vedrører Phares horisontale programmer vedrørende finansieringsordninger for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og kommunale enheder. Den Europæiske Investeringsbank (BEI) fortsætter gennemførelsen af den ordning, der er aftalt med Kommissionen vedrørende grænseregioner for at fremme disse regioner integrering i kandidatlandene.

Beretning fra Kommissionen af 23. december 2005 med titlen: "2004-Rapport om Phare, førtiltrædelses- og overgangsinstrumenterne" [KOM(2005) 701 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I denne rapport gøres der status over den finansielle førtiltrædelsesbistand i 2004, nærmere betegnet over Phare-, Ispa- og Sapard-programmerne, hvor Bulgarien og Rumænien nu er de eneste støttemodtagere, samt over den særlige førtiltrædelsesstøtte til Tyrkiet. Endvidere evalueres den støtte, der ydes til de ti nye medlemsstater, som ikke længere kan nyde godt af førtiltrædelsesinstrumenterne, dvs. overgangsfaciliteten. Støtten fastsættes i medfør af tiltrædelsestraktaten af 2003 for perioden 2004-2006. De finansielle forpligtelser i 2004 er fordelt som følger:

2004-rapporten omhandler ligeledes støtten til den nordlige del af Cypern og samfinansieringen af programmer sammen med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og med de internationale finansieringsinstitutioner (IFI). I rapporten fremlægges endvidere programmeringen af Phare-programmet i lyset af tilpasningen heraf til det grænseoverskridende samarbejde vedrørende INTERREG og af den fælles tilgang til nuklear sikkerhed samt overgangen til det udvidede decentrale implementeringssystem (EDIS) for forvaltning af projekter.

Beretning fra Kommissionen af 1. marts 2005 med titlen: "2003-Beretning om Phare-programmet og førtiltrædelsesinstrumenterne for Cypern, Malta og Tyrkiet" [KOM(2005) 64 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Kommissionen evaluerer løbende, hvorledes Phare-programmet i de ti modtagerlande skrider frem, men den følger også udviklingen i førtiltrædelsesinstrumenterne vedrørende Cypern, Malta og Tyrkiet. Denne rapport ledsages af et teknisk dokument med særlige afsnit om programmeringen og iværksættelsen af Phare-programmet i hvert af de tretten modtagerlande. I 2003 udgjorde forpligtelserne under Phare i alt 1 699 mio. EUR, som fordeltes som følger: 1 223 mio. EUR til nationale programmer; 161 mio. EUR til grænseoverskridende samarbejde; 187 mio. EUR til regionale og horisontale programmer og 128 mio. EUR til nuklear sikkerhed.

Beretning fra Kommissionen af 11. november 2003 med titlen: "2002-Beretning om Phare-programmet og førtiltrædelsesinstrumenterne for Cypern, Malta og Tyrkiet" [KOM(2003) 497 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I perioden 2000-2002 anvendte Phare 5 mia. EUR til finansiering af investeringer og styrkelse af institutionerne i modtagerlandene. De instrumenter, der blev anvendt, var parvist samarbejde (udstationering af eksperter i kandidatlandene for at bistå dem med at gennemføre EU-retten) og teknisk bistand. I 2002 var forpligtelserne under Phare på 1 699 mia. EUR, hvoraf 1 168 mia. gik til nationale programmer, 163 mio. til grænseoverskridende samarbejde, 260 mio. gik til regionale og horisontale programmer og 108 mio. til nuklear sikkerhed. I det samme år nåede programmerne for førtiltrædelsesbistand til Cypern, Malta og Tyrkiet op på 168 mio. EUR, hvoraf 10 mio. gik til Malta, 12 mio. til Cypern og 146 mio. til Tyrkiet.

Kommissionen har fortsat med at uddelegere ansvaret for forvaltning og gennemførelse af Phare-programmet til myndighederne i kandidatlandene. Det samme gælder for den førtiltrædelsesbistand, der er afsat til Malta og Cypern. Formålet med denne uddelegering er at forberede de fremtidige medlemslande på decentraliseret forvaltning af strukturfondene.

Særberetning nr. 5/2003 om Phare- og Ispa-støtte til miljøprojekter i kandidatlandene, med Kommissionens svar [Den Europæiske Unions Tidende nr. C 167 af 17.7.2003].

Kommissionens beretning - almindelig beretning om førtiltrædelsesstøtte (PHARE - ISPA - SAPARD) i 2005 [KOM(2005) 746 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Almindelig beretning fra Kommissionen af 24. marts 2006 til Europa-Parlamentet og Rådet om førtiltrædelsesstøtte (PHARE - ISPA - SAPARD) i 2004 [KOM(2006) 137 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens beretning - almindelig beretning om førtiltrædelsesstøtte (PHARE - ISPA - SAPARD) i 2003 [KOM(2005) 178 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Beretning fra Kommissionen - Almindelig beretning om førtiltrædelsesstøtte (Phare - Ispa - Sapard) i 2002 [KOM(2003) 844 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Beretning fra Kommissionen - Almindelig beretning om førtiltrædelsesstøtte (Phare - Ispa - Sapard) i 2001 [KOM(2003) 329 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Beretning fra Kommissionen - Almindelig beretning om førtiltrædelsesstøtte (Phare - Ispa - Sapard) i 2000 [KOM(2002) 781 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Årsberetning 2001 fra Kommissionen af 3. marts 2003 om Phare-programmet [Beretning KOM(2003) 97 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

For perioden 2000-2006 ydes der fra programmet omkring 11 mia. EUR til udbygning af den institutionelle kapacitet ved hjælp af parvist samarbejde, teknisk bistand og investeringsstøtte. I 2001 var forpligtelserne under Phare på 1 641 mia. EUR, 1 091 mia. gik til nationale programmer, 163 mio. gik til grænseoverskridende samarbejde, 219 mio. gik til regionale og horisontale programmer og 168 mio. til nuklear sikkerhed. Programmet har øget sin støtte til de begunstigede lande, som skal gennemføre fællesskabslovgivningen, når de tiltræder EU. I 2001 var der afsat 111,6 mio. EUR inden for rammerne af Phare som de 10 central- og østeuropæiske landes finansielle bidrag til EU-programmerne og 2,15 mio. EUR som et bidrag til EU's miljøagentur.

Da decentraliseringsproceduren skal bidrage til de central- og østeuropæiske landes evne til at forvalte EU-støtten, fortsatte forvaltningen af programmet i 2001.

Kommissionens afgørelse af 13. oktober 1999 om retningslinjerne for gennemførelsen af Phare-programmet i kandidatlandene for perioden 2000-2006 i henhold til artikel 8 i forordning (EØF) nr. 3906/89 [SEK(1999) 1596 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I afgørelsen fastlægges de vigtigste retningslinjer for Phare for den pågældende periode. Phare-programmet fokuserer på to hovedprioriteter, nemlig:

I Kommissionens afgørelse er "parvist samarbejde" lagt ud som det vigtigste instrument for at styrke den institutionelle kapacitet. Desuden vil der blive iværksat særforanstaltninger for kandidatlandenes deltagelse i EF-programmer og i EF-agenturernes arbejde, ligesom der skal vedtages foranstaltninger i civilsamfundet for at fastholde og udbygge demokratiseringsprocessen. Vedrørende den anden prioritet, investeringer, vil der blive fokuseret på navnlig to aspekter, nemlig kandidatlandenes overtagelse af EU's normer og standarder og investeringer i økonomisk og social samhørighed, herunder følgerne af omstruktureringen i vigtige erhvervssektorer. Kommissionens afgørelse fastlægger endvidere de forskellige ordninger og procedurer, der skal gælde for gennemførelsen af Phare-programmet, og på dette område vil der især blive fokuseret på decentralisering (som udbygges yderligere) og Kommissionens kontrol (gennem delegationerne).

De retningslinjer, der fastlægges i afgørelsen, vil blive taget op til revision inden udgangen af 2002 og vil blive tilpasset eventuelle ændringer i tiltrædelsesprocessen.

Seneste ajourføring: 12.02.2007