Malta

1) REFERENCER

Kommissionens rapport KOM (1999) 69 endelig [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM (1999) 508 endelig [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM (2000) 708 endelig [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM (2001) 700 endelig - SEK(2001) 1751 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1407 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1206 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Malta har indført en momsordning, der er baseret på hovedprincipperne i Fællesskabets momslovgivning. Det er dog nødvendigt med ændringer for at bringe momslovgivningen fuldt på linje med EU-retten.

I den anden rapport fra 1998 blev det fremhævet, at Malta måtte fortsætte med at gøre en stor indsats for at tilpasse sin momslovgivning. På punktafgiftsområdet var der stadig betydelige forskelle mellem Fællesskabets bestemmelser og de maltesiske ordninger, og der skulle derfor gøres en betydelig indsats, for at den maltesiske punktafgiftslovgivning bliver i overensstemmelse med EU-retten. Det skulle ifølge rapporten være muligt for Malta at deltage i den gensidige bistand.

Af rapporten fra oktober 1999 fremgik det, at der ikke var gjort fremskridt med hensyn til punktafgifter, og at Malta burde gøre en indsats for at opstille en bedre struktureret og mere målrettet strategi for forberedelsesarbejdet.

I rapporten fra november 2000 skønnedes det, at Malta havde gjort fremskridt, især på momsområdet.

Rapporten fra november 2001 konstaterede, at Malta havde gjort mærkbare fremskridt, specielt på punktafgiftsområdet. Malta har således ændret sin lovgivning om mineralolier, tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer. Desuden er carbonhydrider og metan fra nu af punktafgiftsbelagt. På momsområdet er lovgivningen ligeledes blevet ændret med henblik på at lægge moms efter en fast sats på levnedsmidler, der leveres til marketenderier i erhvervsvirksomheder og skolekantiner, og uddannelses-, sundheds- og samfundshjælpetjenester er blevet momsfritaget. Hvad den direkte beskatning angår, har der ikke fundet nogen tilpasning sted siden den foregående rapport. Den administrative kapacitet er blevet styrket gennem oprettelse af en særlig tjeneste, der skal varetage førtiltrædelsesspørgsmål. Antallet af skatteinspektører er vokset, og der er blevet installeret edb-applikationer til forvaltning af skattefordringer.

I rapporten fra oktober 2002 understreges det, at der er gjort visse fremskridt, navnlig hvad angår indirekte beskatning og moms. Til gengæld er der ikke gjort fremskridt på området direkte beskatning og inden for det administrative samarbejde og den gensidige bistand.

I rapporten fra 2003 fastslås det, at Malta overholder sine forpligtelser fra tiltrædelsesforhandlingerne på områderne punktafgifter og moms og i forbindelse med administrativt samarbejde og gensidig bistand. Malta vil således være i stand til at gennemføre EU-retten vedrørende landets tiltrædelse. Malta opfylder kun delvis kravene angående direkte beskatning og skal derfor fortsætte arbejdet med at omsætte den tilhørende lovgivning i sin egen lovgivning. Malta skal også snarest afskaffe den gunstige behandling af "internationale handelsselskaber", som ikke er etableret i landet, og indføre foranstaltninger, der kan hindre svigagtig adfærd i forbindelse med fordelingen af udbytte på aktiebeviser, som tilhører udlændinge.

Under tiltrædelsesforhandlingerne opnåede Malta en overgangsperiode indtil 1. januar 2010, hvor landet har lov til fortsat at anvende en nulsats på levnedsmidler bestemt til konsum og farmaceutiske produkter. Malta har fået undtagelser vedrørende momsfritagelse for international og national passagerbefordring og intern søtransport af passagerer mellem øerne, momsfritagelse uden ret til refusion af indgående moms, som opkræves efterfølgende af offentlige virksomheder i forbindelse med vandforsyning og på bygninger og byggegrunde. Endelig har Malta opnået en undtagelse angående momsfritagelse og tærskelværdier for registrering - på henholdsvis 37 000 EUR, 24 300 EUR og 14 600 EUR - for visse kategorier af små og mellemstore virksomheder.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

For så vidt angår den direkte beskatning har Malta afskaffet skatten på mobilisering af kapital, og landets lovgivning på dette område skulle nu være fuldstændigt tilpasset EU-retten.

Med hensyn til den indirekte beskatning bemærkes det i den sidste rapport, at den væsentligste indsats har drejet sig om beskatning af brændstof til biler og fastnetstelefoni, hvor der nu anvendes en standardsats på 15%. Disse foranstaltninger har givet sig udslag i en ændring af retten til at fradrage moms på brændstof til erhvervskøretøjer. Omfanget af afgiftspligtige er blevet udvidet, således at offentlige virksomheder i energisektoren nu betragtes som afgiftspligtige personer.

Angående punktafgifter er det vigtigste fremskridt forhøjelsen af de afgiftssatser, der finder anvendelse på visse cigaretter, der opfylder Fællesskabets minimumskriterier. Endvidere er størrelsen af afgiften på mineralolie nu i overensstemmelse med EU-retten.

For så vidt angår den administrative kapacitet er momsdirektoratet blevet styrket, og der er oprettet en række særlige kontorer, der bl.a. har til opgave at forbedre kvaliteten af den service, offentligheden modtager. I direktoratet for told og punktafgifter er der udnævnt en direktør, der skal forestå gennemførelsen af det toldmæssige aspekt af handelsstrategien med henblik på tiltrædelsen af EU samt gennemføre reformplanen vedrørende virksomhedernes told- og skattemæssige forhold.

EVALUERING

Generelt betragtet har Malta på rimelig måde tilpasset sig EU-retten, men landet skal dog endnu gøre en alvorlig indsats.

Moms

Momsen blev genindført i januar 1999. Den er det nødvendige udgangspunkt for overtagelsen af den eksisterende EU-ret, men den tilpasning, der endnu skal foretages, er ganske omfattende. De vigtigste stridspunkter drejer sig stadig om satsernes størrelse og om det antal transaktioner, der er fritaget for moms, for slet ikke at tale om den overdrevne anvendelse af nulsatsen. Det er derfor meget vigtigt, at Malta på dette område fastlægger en struktureret førtiltrædelsesstrategi. Selv om der i 2001 er sket fremskridt, er der stadig forskelle i henseende til satserne og antallet af momsfritagne transaktioner mellem den maltesiske lovgivning og fællesskabslovgivningen.

I oktober 2001 blev Centralbankens guldreserver, som tidligere var omfattet af en nulsats, afgiftspligtig til almindelig momssats. Det særlige anvendelsesområde for moms på brugte varer blev udvidet til også at omfatte kunstværker, samleobjekter og antikviteter. Malta er også fortsat med at tilpasse den særlige momsordning, som gælder for rejsebureauerne.

Malta skal stadig gøre en betydelig indsats for at tilpasse sin momslovgivning. Der er navnlig tale om afgiftspligtige transaktioner, skelnen mellem udbud af varer og udbud af tjenesteydelser, definitionen af import, afgiftsfritagelse uden godtgørelse af moms, der er betalt i tidligere led, samt fællesskabstransaktioner.

Ved udgangen af 2003 skal Malta også være færdig med at tilpasse bestemmelserne vedrørende nedsat moms (elektricitet) og foretage en mere præcis definition af anvendelsesområdet for nedsat moms og nulsatsen. Malta skal også tage fat på området momspligtige transaktioner mellem offentlige servicevirksomheder (elektricitet og opvarmning) og sikre, at der sker fuldstændig ligebehandling på visse områder, uanset hvorfra ydelserne stammer.

Punktafgifter

Med hensyn til punktafgifter er den maltesiske lovgivning i 2001 blevet bragt i overensstemmelse med EU-retten. I februar 2002 blev der indført visse bestemmelser vedrørende den generelle skatteordning for oplægning, omsætning og kontrol af varer, der er pålagt punktafgifter.

Malta skal behandle spørgsmålet om nedsat punktafgift på øl produceret af små bryggerier, en sats, som kun skal gælde for små uafhængige bryggerier og ikke bryggerier, som driver virksomhed på licens.

Efter 2003 skal Malta fortsætte arbejdet med at tilpasse lovgivningen, navnlig hvad angår det afgiftspligtige beløb og definitionen af visse produkter, niveauet af de gældende satser for særlige produkter, og visse fritagelser som fritagelser, der er indrømmet ad hoc, bør afskaffes. Malta skal også udvide sine suspensionsordninger, så de omfatter transaktioner mellem medlemsstaterne, og sørge for, at de gennemføres uden forskelsbehandling, uanset oprindelse.

Direkte beskatning

Hvad den direkte beskatning angår, har der fundet nogen tilpasning sted i 2001 og 2002, og Malta bør derfor give sig kast med at tilpasse denne del af EU-retten på det skattemæssige område, så landet bringer sig i overensstemmelse med den adfærdskodeks, der gælder på erhvervsbeskatningsområdet.

Ved udgangen af 2003 skal Malta have afsluttet omsætningen af EU-retten vedrørende beskatning af kapitalbevægelser og fusioner og have indføjet EU-retten angående renter og gebyrer samt beskatning af indtægter fra opsparing.

Administrativt samarbejde og gensidig bistand

Hvad angår samarbejdet og den gensidige bistand mellem skatteforvaltningerne, mangler Malta endnu at indføre edb-informationsudvekslingssystemet på momsområdet. Der er ikke gjort fremskridt på dette område i 2002.

Ved udgangen af 2003 var det centrale forbindelseskontor og forbindelseskontoret for punktafgifter endnu ikke blevet oprettet. Forberedelserne i tilknytning til indførelsen af VIES-systemet, moms på elektroniske serviceydelser og SEED-databasen (punktafgifter) fortsætter.

Administrativ kapacitet

For så vidt angår den administrative kapacitet, har Malta fået etableret de vigtigste strukturer for anvendelsen af den EU-retten, men følgerne af vedtagelsen af EU-retten tillige med indførelsen af edb er forsat en stor udfordring for Malta. I 2001 bør Malta sørge for at gennemføre planen for reform af skatteforvaltningen fuldt ud. Moderniseringen af skatteforvaltningen fortsætter i 2002 og intensiveres. Kommissionens rapport noterer, at det er nødvendigt at fastlægge og analysere de ændringer, tiltrædelsen vil medføre på dette område, og udarbejde planer for reorganisering og uddannelse af personalet.

Ved udgangen af 2003 vil momsforvaltningen have en passende kapacitet. Det vil dog være nødvendigt at styrke de administrative strukturer på området punktafgifter. Malta skal prioritere arbejdet med at gøre afgiftsopkrævningen mere effektiv og indføre risiko- og revisionsanalysemetoder. Endelig skal den forvaltning, der tager sig af direkte beskatning, have en passende kapacitet og gradvis ansætte et kvalificeret personale. Malta skal også indføre metoder for kontrol af interne afregningspriser.

Seneste ajourføring: 16.01.2004