Milleniumsudviklingsmålene (MDG)

RESUMÉ AF:

En handlingsplan med tolv punkter til støtte for milleniumsudviklingsmålene — KOM(2010) 159 endelig

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

For at bidrage til at fremskynde processen med realisering af Milleniumsudviklingsmålene (MDG) inden 2015 fremlagde Europa-Kommissionen i 2010 en handlingsplan på mellemlang sigt med 12 punkter.

HOVEDPUNKTER

Indfrielse af de offentlige udviklingsbistandstiltag

For at overholde forpligtelsen til at øge EU's offentlige udviklingsbistand (ODA) og nå op på 0,7 % af sit bruttonationalprodukt (BNI) i 2015 foreslår Kommissionen at:

opstille årlige handlingsplaner for at optimere gennemførelsen af udviklingsbistanden

styrke EU's ansvarlighedsmekanisme beroende på en vurdering af udviklingsbistanden

EU-landene vedtager national lovgivning om fastsættelse af mål for udviklingsbistanden.

Kommissionen opfordrer desuden de øvrige internationale bidragydere til at øge deres bistand, således at de bringes på linje med EU's ODA.

Forbedre bistandens effektivitet

For at styrke effektiviteten af udviklingsbistanden og koordineringen blandt forskellige implicerede aktører, foreslog Kommissionen navnlig:

gradvist og senest i 2013 at anvende en tidsramme og et programmeringsforløb, der er fælles for EU og EU-landene

at iværksætte en operationel ramme til en dagsorden for bistandseffektiviteten, arbejdsfordelingen, økonomisk gennemsigtighed, gensidig ansvarlighed mellem EU og udviklingslandene

at anspore andre donorer til at følge principperne for bistandseffektivitet.

Handlingsplan til en »genvej« til gennemførelsen af MDG

For at fremskynde gennemførelsen af MDG foreslog Kommissionen, at EU og EU-landene:

først og fremmest fokuserer på de stater og befolkninger, som er længst bagud

sigter mod de MDG-lande der er længst bagud og styrke europæiske sektorspecifikke politikkers afsmitning, (f.eks. sundhed, uddannelse, fødevaresikkerhed og ligestilling af kønnene)

styrker ejerskabet af milleniumsudviklingsmålene WMD i partnerlandene (f.eks. ved at indarbejde MDG'erne i landenes egne udviklingsstrategier og gennem en højnelse af kvaliteten af statistiske data)

vedtager et arbejdsprogram for at sikre konsistens mellem EU-politikkerne, som forventes at have en afsmitning på partnerlandene (f.eks. inden for centrale områder som handel og økonomi, klimaændringer, fødevaresikkerhed, migration og sikkerhed)

fremmer mobiliseringen af indenlandske ressourcer , især gennem en bedre national og international skatteforvaltning og en styrkelse af beskatningssystemerne i partnerlandene

fremmer regional integration og samhandel, som virker beskæftigelsesfremmende

identificerer og fremme nye finansieringskilder, herunder gennem offentlig-private partnerskaber, for at sikre stabile indkomster til en bæredygtig udvikling

støtter strategier til tilpasning til og imødegåelse af klimaændringerne i partnerlandene (f.eks. ved at fremme samarbejde, forskning og adgang til grøn teknologi)

skaber betingelser for langsigtet sikkerhed (de fleste lande, der er bagud med MDG'erne er sårbare på grund af væbnede konflikter)

giver nye impulser til reformering af den internationale forvaltningskultur (f.eks. ved at fremme processens effektivitet og legitimitet ved bedre at inkludere de fattigste lande, hvis interesser ofte marginaliseres).

Resultater

EU's og EU-landenes indsatser har afstedkommet nogle positive resultater. I nogle tilfælde når resultaterne dog ikke målene.

Ekstrem fattigdom og sult

På globalt plan er ekstrem fattigdom halveret siden 2010, fem år før planlagt, og den er faldet lige siden. Der er dog stadig 836 millioner mennesker, der lever i ekstrem fattigdom. 72 ud af 129 lande har halveret andelen af mennesker, der lider af sult. 795 millioner mennesker lider fortsat af sult, 2 milliarder mennesker lider af dårlig ernæring, og en fjerdedel af børnene lider af retarderet vækst.

Almen grundskoleuddannelse

Sammenlignet med 2000 er antallet af børn, der ikke går i skole, næsten halveret. Antallet af unge mennesker mellem 15 og 24 med skrive- og læsefærdigheder er steget fra 83 % i 1990 til et estimeret 91 % i 2015. EU-støtte har bidraget til dette og til forbedringer på alle uddannelsesniveauer.

Lighed mellem kønnene og myndiggørelse af kvinderne

Der er sket fremskridt med hensyn til at opnå lighed mellem kønnene og myndiggørelse af piger og kvinder. Der er dog fortsat, og i nogle tilfælde hidtil usete krænkelser af kvinders rettigheder. Forskellen mellem kønnene er endnu større, når ulighed mellem kønnene kombineres med andre former for ekskludering såsom handicap, alder, kaste, race, seksuel orientering, fjern geografisk beliggenhed eller religion.

Børnedødelighed

Det vurderes, at der fortsat er 16 000 dødsfald per dag. Dødeligheden for børn under fem år er halveret siden 1990 fra 90 til 43 dødsfald per 1 000 levendefødte i 2015. Reduktionen er større blandt de fattigste husholdninger end blandt de rigeste i alle områder. Fremskridtene har dog ikke været tilstrækkelige til at nå målet om en reduktion i antallet af dødsfald på to tredjedele inden 2015.

Mødres sundhed

I 2015 er dødeligheden næsten halveret i forhold til antallet i 1990. Resultaterne når dog alligevel ikke MDG-målet om at nedbringe antallet med tre fjerdedele inden 2015.

HIV/AIDS, malaria og tuberkulose (TB)

Antallet af dødsfald, der skyldes HIV/AIDS, tuberkulose og malaria, er faldet med 40 % siden 2000.

Miljømæssig bæredygtighed

Målene om adgang til bedre vandforsyning og nedbringelse af antallet af mennesker, der bor i slum, blev nået før fristen. Tabet af miljømæssige ressourcer og biodiversitet er dog ikke stoppet.

Udvikling af et globalt partnerskab for udvikling

Der har været gode fremskridt siden 1990. I 2014 var niveauet for udviklingsbistand steget med 60 % sammenlignet med 2000. I løbet af samme periode blev udviklingslandenes adgang til markeder forbedret.

BAGGRUND

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En EU-handlingsplan i tolv punkter til støtte af Milleniumsudviklingsmålene (KOM(2010) 159 endelig af 21.4.2010)

seneste ajourføring 13.01.2016