Aftale mellem EU og Den Internationale Straffedomstol (ICC)

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2006/313/FUSP om indgåelse af aftalen mellem Den Internationale Straffedomstol og Den Europæiske Union om samarbejde og bistand

Aftale mellem Den Internationale Straffedomstol og Den Europæiske Union om samarbejde og bistand

Afgørelse 2011/168/FUSP om Den Internationale Straffedomstol

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSERNE OG AFTALEN?

HOVEDPUNKTER

Rådet for Den Europæiske Union og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik er ansvarlige for koordineringen af de foranstaltninger, der bliver truffet af EU og EU-landene til gennemførelsen af artikel 2 til 5 i afgørelse 2011/168/FUSP, navnlig vedrørende de tre følgende spørgsmål:

Fremskyndelse af verdenssamfundets støtte

Garanti for ICCs uafhængighed

EU og EU-landene skal for at støtte ICCs uafhængighed:

Støtte til effektiv drift

Handlingsplan

Handlingsplanen til opfølgning på afgørelse 2011/168/FUSP fokuserer på:

IKRAFTTRÆDELSESDATO

Aftalen trådte i kraft den 1. maj 2006.

BAGGRUND

ICC er verdens første og eneste permanente internationale straffedomstol og har hjemsted i Haag, Nederlandene. ICC efterforsker og, hvis det er berettiget, stiller enkeltpersoner for retten, som er anklaget for de alvorligste forbrydelser, som berører verdenssamfundet: folkedrab*, krigsforbrydelser*, forbrydelser mod menneskeheden* og aggression*. Den fastlægges og reguleres af Romstatutten, som trådte i kraft den 1. juli 2002 og er blevet ratificeret af alle EU-landene.

VIGTIGE BEGREBER

Komplementaritet: er i denne sammenhæng princippet om, at ICC er den sidste instans, hvilket vil sige, at den kun bør efterforske og retsforfølge, når de nationale domstole ikke har kunnet nå resultater.
Folkedrab: handlinger, som udføres med hensigten helt eller delvist at nedslagte en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe.
Krigsforbrydelser: handlinger, som er i strid med den lovgivning og de forskrifter, der er gældende i væbnede konflikter (f.eks. Genèvekonventionerne). Det er for eksempel at mishandle krigsfanger, dræbe gidsler eller forsætligt ødelægge byer eller landsbyer.
Forbrydelser mod menneskeheden: handlinger, som udføres som en del af et udbredt og systematisk angreb rettet mod civilbefolkninger med viden om angrebet.
Aggression: planlægning, forberedelse, indledning eller gennemførelse af en person, der er i stand til virkelig at udøve kontrol over eller dirigere den politiske eller militære aktion i en stat, af en aggressiv handling, som i sin karakter, alvor og omfang udgør en klar overtrædelse af FN’s charter.

HOVEDDOKUMENTER

Rådets afgørelse 2006/313/FUSP af 10. april 2006 om indgåelse af aftalen mellem Den Internationale Straffedomstol og Den Europæiske Union om samarbejde og bistand (EUT L 115 af 28.4.2006, s. 49).

Aftale mellem Den Internationale Straffedomstol og Den Europæiske Union om samarbejde og bistand (EUT L 115 af 28.4.2006, s. 50-56).

Rådets afgørelse 2011/168/FUSP af 21. marts 2011 om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af fælles holdning 2003/444/FUSP (EUT L 76 af 22.3.2011, s. 56-58).

seneste ajourføring 15.05.2020