Udførsel af kulturgoder

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 116/2009 om udførsel af kulturgoder

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

For at beskytte europæiske kulturgoder søger den at sikre en ensartet kontrol med udførsel af kulturgoder fra Den Europæiske Unions (EU) toldområde ved hjælp af udførselstilladelser.

HOVEDPUNKTER

Forordningen fastlægger regler for udførsel af kulturgoder med henblik på beskyttelse af disse. Forordningen skal sikre, at der udføres en ensartet kontrol med udførsel af kulturgoder ved EU's ydre grænser. Kategorier af kulturgoder, der er omfattet af forordningen, fremgår af forordningens bilag I.

Udførselstilladelse

Gennemførelse

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordning (EU) nr. 116/2009 er den kodificerede udgave af et oprindeligt dokument (forordning (EØF) nr. 3911/92) og dets efterfølgende ændringer. Den har været gældende siden den 2. marts 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 af 18. december 2008 om udførsel af kulturgoder (kodificeret udgave) (EUT L 39 af 10.2.2009, s. 1-7)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Liste over myndigheder med beføjelse til at udstede eksportlicenser for kulturgoder, jf. artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 (EUT C 164 af 16.7.2009, s. 6-20)

Liste over toldsteder med beføjelse til at foretage toldbehandling ved udførsel af kulturgoder, jf. artikel 5, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 116/09 (EUT C 134 af 13.6.2009, s. 9-13)

seneste ajourføring 20.02.2017