Mere sikker kosmetik til EU-borgerne

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 11. juli 2013.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (omarbejdning) (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59-209).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1223/2009 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommission til Europa-Parlamentet og Rådet om udvikling, validering og juridisk godkendelse af alternative metoder til dyreforsøg inden for kosmetik (2018) (COM(2019) 479 final af 15.10.2019).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Gennemgang af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter for så vidt angår stoffer med hormonforstyrrende egenskaber (COM(2018) 739 final af 7.11.2018).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om produktanprisninger på grundlag af fælles kriterier vedrørende kosmetiske produkter (COM(2016) 580 final af 19.9.2016).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om forbuddene mod dyreforsøg og markedsføring og status for alternative metoder i kosmetiksektoren (COM(2013) 135 final, 11.3.2013).

seneste ajourføring 18.05.2021