Sikring af sikkert lejetøj i Den Europæiske Union

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Direktivet fastsætter de sikkerhedskrav, som legetøj, der er gjort tilgængeligt i EU, skal opfylde. Disse krav er udarbejdet med henblik på at sikre et højt niveau af sundhed og sikkerhed, beskytte offentligheden og miljøet samt sikre fri bevægelighed for legetøj i EU.

Det fastlægger de særlige forpligtelser hos de forskellige erhvervsdrivende i forsyningskæden fra producent til importør/detailhandler/distributør.

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 20. juli 2009 og skulle være gældende i alle EU-lande fra den 20. juli 2011 (med undtagelse af reglerne om kemikalier, der skulle være gældende fra den 20. juli 2013).

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj (EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1-37).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2009/48/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens direktiv (EU) 2018/725 af 16. maj 2018 om ændring af del III, punkt 13, i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling for så vidt angår chrom (VI) (EUT L 122 af 17.5.2018, s. 29-31).

Kommissionens direktiv (EU) 2017/898 af 24. maj 2017 om ændring af tillæg C til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår bisphenol A (EUT L 138 af 25.5.2017, s. 128-130).

Kommissionens direktiv (EU) 2017/774 af 3. maj 2017 om ændring af tillæg C til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår phenol (EUT L 115 af 4.5.2017, s. 47-49).

Rådets direktiv (EU) 2017/738 af 27. marts 2017 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling for så vidt angår bly (EUT L 110 af 27.4.2017, s. 6-8).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1-1355).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1-849). Tekst offentliggjort i berigtigelse (EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3–280).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 20.07.2018