Den europæiske handlingsplan for jobmobilitet (2007-2010)

I sin handlingsplan foreslår Kommissionen et mere samlet tiltag i forbindelse med arbejdskraftens mobilitet med fokus på fire områder: Forbedring af eksisterende lovgivning og administrativ praksis, støtte fra myndigheder på alle niveauer til mobiliseringsfremmende politikker, styrkelse af EURES og bevidstgørelse af offentligheden.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 6. december 2007 om «Mobilitet, et instrument til at skabe flere og bedre job: Den europæiske handlingsplan for jobmobilitet (2007-2010)» [KOM(2007) 773 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUME

Selv om der stadig er mere, der tyder på, at borgerne er mere parate til mobilitet end tidligere, er mobilitetsraten blandt arbejdstagere i Den Europæiske Union (EU) relativ lav. Dette skyldes både en vis skepsis med hensyn til fordelene ved mobilitet og talrige lovmæssige eller administrative hindringer. Det er derfor nødvendigt at iværksætte nye aktioner for at fremme mobiliteten. For at tage de nye udfordringer op, der er forbundet med mobilitet, foreslår Kommissionen derfor en handlingsplan inden for fire områder.

Handlingsplan 2007-2010

Forbedring af eksisterende lovgivning og administrativ praksis er det første mål. Inden for dette område foreslås der fire aktioner, idet Kommissionen vil

En kombination af fleksibilitet og mobilitet (flexicurity (es fr)) vil endvidere kunne bidrage til en vellykket gennemførelse af Lissabon-strategien ved at give flere arbejdstagere mulighed for bedre job.

Støtte fra nationale, regionale og lokale myndigheder til mobiliseringsfremmende politikker er det andet hovedområde. Medlemsstaterne bør i denne forbindelse:

De lokale og regionale myndigheder, uddannelsescentrene og civilsamfundet opfordres endvidere til at fjerne eksisterende praktiske hindringer for mobilitet og støtte konceptet med "fair mobilitet", for at sikre, at arbejdsstandarder og lovkrav fuldt ud overholdes.

I øvrigt foreslås der flere aktioner for at styrke omfanget og kvaliteten af EURES ' tjenester i alle spørgsmål, der vedrører mobilitet. Det er målet at:

Det er hensigten at gennemføre aktioner på tre områder for at skabe større forståelse for fordelene ved mobilitet. Kommissionen vil:

Kontekst

Jobmobilitet skal gøre det muligt at tackle udfordringerne ved et aldrende samfund og et marked, der hele tiden ændrer sig, specielt på baggrund af de nye muligheder, som arbejdstagerne og arbejdsgiverne har som følge af udvidelsen af EU. I Lissabon-strategien og i den europæiske beskæftigelsesstrategi har man fastslået, at styrket geografisk mobilitet og job til job-mobilitet har betydning, når der skal skabes beskæftigelse, hvis arbejdsstyrkens beskæftigelsesevne og tilpasningsevne i EU skal forbedres i sammenhæng med arbejdsmarkeder, der ændrer sig stadigt hurtigere. Kommissionen ønsker at bygge videre på de indhøstede erfaringer fra aktionsplanen vedrørende kvalifikationer og mobilitet 2002 og det europæiske år for arbejdstageres mobilitet 2006.

Seneste ajourføring: 22.05.2008