Tobaksreklamer og sponsorering

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2003/33/EC om tobaksreklamer og sponsorering til fordel for disse

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter bestemmelser om reklame* for tobaksvarer* i trykte medier, i radioudsendelser, ved brug af informationssamfundets tjenester og ved sponsorering til fordel for tobak.

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 20. juni 2003. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 3. juli 2005.

* VIGTIGE BEGREBER

Reklame: enhver form for kommerciel kommunikation med det formål at fremme salget af tobaksvarer som en direkte eller indirekte virkning.

Tobaksvarer: alle varer, der er bestemt til at ryges, indsnuses, suttes eller tygges, hvis de, også kun delvist, er fremstillet af tobak.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/33/EC af 26. maj 2003 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om tobaksreklamer og sponsorering til fordel for disse (EUT L 152 af 20.6.2003, s. 16-19)

Ændringer og rettelser, som følger af direktiv 2003/33/EF, er blevet integreret i det oprindelige dokument. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1-24)

Konsolideret version.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 1-38)

Konsolideret version.

Rådets henstilling 2003/54/EF af 2. december 2002 om forebyggelse af rygning og om initiativer til forbedring af bekæmpelse af tobaksrygning (EFT L 22 25.1.2003, s. 31-34)

seneste ajourføring 25.07.2016