Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1920/2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den ændrer og ophæver forordning (EØF) nr. 302/93, som oprindeligt oprettede Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA).

Forordningen udvider centrets rolle, så den omfatter overvågning af nye tendenser inden for narkotika, navnlig blandingsbrug (hvor ulovlige stoffer indtages sammen med lovlige stoffer eller medicin).

Forordningen blev ændret ved forordning (EU) 2017/2101 med hensyn til udveksling af informationer om nye psykoaktive stoffer* (NPS’er), og et system for tidlig varsling og en risikovurderingsprocedure.

HOVEDPUNKTER

Centret:

Hovedformålene er at:

Prioriterede områder

Centeret har fokus på:

Reitox-nettet

For at nå den primære opgave om at levere velfunderede og sammenlignelige oplysninger om narkotika har EMCDDA udviklet et værktøj til at indsamle nationale oplysninger på en harmoniseret måde ved hjælp af Reitox-nettet.

Reitox forbinder nationale narkotikainformationssystemer og er den primære metode, som EMCDDA benytter til at udveksle data og oplysninger om metoder vedrørende narkotika og narkotikamisbrug i EU.

De oplysninger, der indsamles via Reitox-nettet, bruges også til at:

Nettet består af ét kontaktpunkt for hvert deltagende EU-land, der deltager i EMCDDA, og et kontaktpunkt for Kommissionen.

Styrket overvågning og risikovurderingsprocedure

I henhold til forordning (EU) 2017/2101 skal EU-lande sikre, at deres nationale kontaktpunkter og Europols nationale enheder forelægger centeret de oplysninger, der indsamles om NPS.

I tæt samarbejde med Europol indsamler, sammenholder, analyserer og vurderer EMCDDA disse oplysninger og videresender dem hurtigt til de nationale kontaktpunkter, Europols nationale enheder og Kommissionen. Det sikrer, at alle modtager oplysningerne så hurtigt som muligt med henblik på tidlig varsling og giver samtidig centeret mulighed for at udarbejde den første rapport om et NPS, hvis man er bekymret for, at stoffet kan udgøre en sundhedsrisiko eller social trussel på EU-plan.

Senest to uger efter at have modtaget den første rapport kan Kommissionen anmode centeret om at vurdere den potentielle risiko ved det pågældende NPS og udarbejde en risikovurderingsrapport. Centeret skal indsende risikovurderingsrapporten senest seks uger efter at have modtaget Kommissionens anmodning. Med udgangspunkt i risikovurderingsproceduren beslutter Kommissionen, hvorvidt det pågældende NPS skal medtages i definitionen af »narkotika« i overensstemmelse med proceduren i henhold til Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIAStrafbare handlinger og straffene herfor — ulovlig narkotikahandel.

Struktur og funktionsmåde

Centret, der blev etableret i 1993 i Lissabon i Portugal og er et af EU’s decentraliserede agenturer, som består af en bestyrelse, der bistås af:

Centeret opretholder tæt kontakt med Reitox-nettets nationale kontaktpunkter og med andre partnerorganisationer. Centeret udfører sine opgaver i henhold til en strategi, der definerer hovedformålene med dets arbejde for en specifik periode. Strategien, der gælder frem til 2025, og programmet for 2018-2020 søger begge at bidrage til et mere sikkert og sundt Europa. Programmet har fokus på:

Centret øger desuden støtten til det europæiske skoleundersøgelsesprojekt om alkohol og euforiserende stoffer og har i løbet af den næste 3-års periode planer om at:

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 16. januar 2007. Forordning (EF) 1920/2006 reviderede og erstattede forordning (EØS) nr. 302/93 (og efterfølgende ændringer).

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Psykoaktivt stof: et stof, der i sin rene form eller i en præparation, ikke er omfattet af De Forenede Nationers enkeltkonvention af 1961 angående narkotiske midler som ændret ved protokollen af 1972, og ikke er omfattet af De Forenede Nationers konvention af 1971 om psykotrope stoffer, men som kan udgøre en sammenlignelig sundhedsrisiko eller social trussel som de stoffer, der er opført på listerne i disse konventioner. Stoffer, der ved indtagelse påvirker en persons mentale processer.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (omarbejdning) (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1-13).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1920/2006 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor (EUT L 335 af 11.11.2004, s. 8-11).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 11.01.2019