Fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet - Progress (2007-2013)

Progress-programmet har som mål at yde økonomisk støtte til gennemførelsen af EU's målsætninger inden for beskæftigelsesområdet og social- og arbejdsmarkedspolitikken. Progress finansierer aktiviteter vedrørende analyser og gensidig udveksling af erfaringer, kampagner og udbredelse af kendskabet til resultater samt støtte til de vigtigste aktører. Programmet er inddelt i fem sektioner, svarende til de fem vigtigste aktivitetsområder: beskæftigelse, social sikring og social integration, arbejdsvilkår, bekæmpelse af forskelsbehandling og bevarelse af mangfoldighed samt ligestilling mellem mænd og kvinder.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF af 24. oktober 2006 om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet - Progress [Den Europæiske Unions Tidende L 315 af 15.11.2006] [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Hidtil er Fællesskabets aktiviteter inden for områderne beskæftigelse, social sikring og social integration, fremme af ligestilling og princippet om ikke-diskriminering blevet støttet gennem særlige handlingsprogrammer:

Kommissionen har for at få større sammenhæng og effektivitet foreslået at samle disse i ét enkelt rammeprogram, Progress-programmet.

DE OVERORDNEDE MÅL

Der er seks overordnede mål:

STRUKTUR: AKTIVITETSOMRÅDER OG AKTIONSFORMER

Programmet består af fem forskellige sektioner:

Programmet finansierer følgende former for aktioner:

Programmet har en liste over operationelle mål for de enkelte sektioner.

Beskæftigelse

Denne sektion har som mål at støtte gennemførelsen af den europæiske strategi for beskæftigelse ved:

Social sikring og social integration

Denne sektion har som mål at støtte gennemførelsen af den åbne koordinationsmetode vedrørende social sikring og social integration ved:

Arbejdsvilkår

Denne sektion har som mål at støtte en forbedring af arbejdsmiljøet og arbejdsvilkårene, herunder også sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, ved:

Bekæmpelse af forskelsbehandling og bevarelse af mangfoldighed

Denne sektion har som mål at støtte en effektiv gennemførelse af princippet om ikke-forskelsbehandling og at fremme integrationen heraf i EU-politikker ved:

Ligestilling mellem mænd og kvinder

Denne sektion har som mål at støtte en effektiv gennemførelse af princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder og at fremme en integrering heraf i alle EU-politikker ved:

ADGANG TIL PROGRAMMET OG DELTAGELSE AF TREDJELANDE

Dette program står åbent for alle offentlige og/eller private organer, aktører og institutioner, først og fremmest:

Programmet står også åbent for EFTA/EØS-lande, de kandidatlande, der har indgået associeringsaftale med EU, og de lande på det vestlige Balkan, der deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen.

ANSØGNINGSPROCEDURE

Aktionerne kan finansieres med følgende midler:

FINANSIERING

Det foreslåede budget er på 683.250.000 EUR for tidsrummet 2007-2013. Ved fordelingen af midler til de forskellige sektioner skal følgende mindstegrænser overholdes:

De resterende 2 % er til administration af programmet.

Et budget på 60 mio. EUR er blevet allokeret til det nye mikrofinansieringsinstrument under Progress til gavn for beskæftigelse og social integration i 2007-2013.

FORENKLING

Den foreslåede fremgangsmåde vil bidrage til en gennemførelse af den centrale målsætning, der sigter på en forenkling af instrumenterne, både juridisk og administrativt, og på en rationalisering af budgetstrukturen.

Kommissionen vil blive bistået af et enkelt programudvalg i stedet for de tidligere fire ved gennemførelsen af programmet.

OVERVÅGNING OG EVALUERING

Kommissionen udarbejder hvert år aktivitetsrapporter, og disse fremlægges for programudvalget. Der udarbejdes også en midtvejsevaluering af programmet. Kommissionen gennemfører med bistand fra eksterne eksperter en efterfølgende evaluering af hele programmet et år efter afslutningen med henblik på at måle den virkning, som programmets målsætninger har haft, og merværdien heraf på EU-plan.

KONTEKST

Kommissionen har i sin meddelelse fra 2004 om en ny finansiel ramme for perioden 2007 - 2013 betegnet gennemførelsen af den sociale og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden som et vigtigt redskab, der bidrager til en bedre konkurrenceevne for at kunne skabe vækst og beskæftigelse.

For at nå målene fra Lissabon bygger den sociale og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden på en kombination af forskellige instrumenter, bl.a. lovgivning, den åbne koordinationsmetode, den europæiske sociale dialog, den Europæiske Socialfond og endnu en række finansielle redskaber, som styres direkte af Kommissionen.

Progress-programmet er i overensstemmelse med Kommissionens ønske om at forenkle og rationalisere de finansielle instrumenter inden for området beskæftigelse, socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 1672/2006/EF

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 315 af 15.11.2006

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 284/2010/EU

8.4.2010

-

EUT L 87 af 7.4.2010

TILHØRENDE RETSAKTER

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 284/2010/EU af 25. marts 2010, som skaber et europæisk mikrofinansieringsinstrument, Progress, til gavn for beskæftigelsen og social integration [EU-Tidende L 87 af 7.4.2010]. Det nye mikrofinansieringsinstrument, Progress, skal tjene til at finansiere:

Dette instrument er beregnet på offentlige of private institutioner, som tilbyder mikrofinansiering til enkeltpersoner og mikrovirksomheder.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 3. juni 2009 – Europæisk indsats til fordel for beskæftigelsen [KOM(2009) 257 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 27.04.2010