Retningslinjer for beskæftigelsespolitikken (2005-2008)

Kommissionen præsenterer otte retningslinjer, som skal forbedre beskæftigelsen i Den Europæiske Union (EU). Indsatsen koncentreres om de politikker, der tager sigte på at opnå fuld beskæftigelse gennem integration af ugunstigt stillede grupper, øget investering i menneskelige ressourcer, tilpasning af uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne og skabelse af en større fleksibilitet kombineret med en øget sikkerhed i beskæftigelsen.

DOKUMENT

Rådets beslutning 2005/600/EF af 12. juli 2005 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker.

RESUMÉ

De integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse for perioden 2005-2008 samler i én sammenhængende og forenklet tekst de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker (BEPG) og retningslinjerne for beskæftigelsen. Disse retningslinjer er det vigtigste politiske instrument til udvikling og gennemførelse af Lissabon-strategien.

Retningslinjerne for beskæftigelse præsenteres således som et integreret politisk instrument*, som også dækker områderne mikro- og makroøkonomi i Den Europæiske Union (EU). Dette instrument er således en klar strategisk vision for de europæiske udfordringer, som gør det muligt for EU at kanalisere medlemsstaternes bestræbelser vedrørende de prioriterede tiltag. Visse retningslinjer for beskæftigelse skal gennemføres i overensstemmelse med retningslinjer inden for andre områder. Dermed styrker de forskellige sektorer inden for økonomi hinanden gensidigt.

For det første skal det gøres mere attraktivt at arbejde, og de sociale beskyttelsessystemer skal moderniseres. Kommissionen foreslår derfor:

Denne retningslinje skal anvendes under hensyntagen til den integrerede retningslinje "At sikre den økonomiske og finanspolitiske holdbarhed" (nr. 2).

For det andet foreslår Kommissionen for at forbedre arbejdstageres og virksomheders omstillingsevne og arbejdsmarkedernes fleksibilitet:

Denne retningslinje skal anvendes under hensyntagen til den integrerede retningslinje "At fremme større sammenhæng mellem makroøkonomiske politikker, struktur- og beskæftigelsespolitikker" (nr. 5), vedrørende den makroøkonomiske politik.

Denne retningslinje skal anvendes under hensyntagen til den integrerede retningslinje "At sikre, at lønudviklingen bidrager til makroøkonomisk stabilitet og vækst" (nr. 4), vedrørende den makroøkonomiske politik.

For det tredje foreslår Kommissionen for at forbedre investeringen i menneskelig kapital gennem bedre uddannelse og færdigheder:

Denne retningslinje skal anvendes under hensyntagen til den integrerede retningslinje "At øge og forbedre investeringerne i FoU, navnlig fra det private erhvervsliv" (nr. 7), vedrørende den mikroøkonomiske politik.

I de mellemliggende år indtil 2008 bør ajourføringen være yderst begrænset. Kommissionen præsenterer de integrerede retningslinjer inden for rammerne af en midtvejsrevision af Lissabon-strategien.

Integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse (2005-2008)

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 2005/600/EF

25.4.2005

25.4.2005

L 205 af 12.7.2005

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets beslutning 2007/491/EF af 10. juli 2007 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [EUT L 183 af 13.7.2007]. Som i 2006 opretholder Rådet retningslinjerne for 2007 men insisterer på, at medlemsstaterne tager hensyn til dem i deres beskæftigelsespolitikker.

Rådets beslutning 2006/544/EF af 18. juli 2006 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik [EUT L 215 af 5. 8.2006]. I betragtning af den centrale rolle, som beskæftigelsespolitikkerne spiller inden for rammerne af Lissabon-dagsordenen, opfordrer Rådet medlemsstaterne til at anvende samtlige retningslinjer for 2005-2008 i de nationale beskæftigelsesprogrammer. Retningslinjerne bør kun ajourføres i begrænset omfang. Stabilitet er nemlig en forudsætning for effektiv gennemførelse. Rådet har derfor besluttet ikke at ændre retningslinjerne for 2006.

Seneste ajourføring: 03.10.2007