Beskyttelse af unge på arbejdspladsen

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 94/33/EF — Beskyttelse af unge på arbejdspladsen

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger minimumskrav for at garantere forbedringer i unge arbejdstageres sikkerhed og sundhed.

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 9. september 1994. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser senest den 22. juni 1996.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (EUT L 216 af 20.8.1994, s. 12-20)

Efterfølgende ændringer til direktiv 94/33/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om anvendelsen af direktiv 94/33/EC om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (KOM(2004) endelig udg. af 16.2.2004)

Rapport fra Kommissionen om virkningerne af den overgangsperiode, som Det Forenede Kongerige har fået bevilget med hensyn til visse bestemmelser i Rådets direktiv 94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (KOM(2000) 457 endelig udg. af 20.7.2000)

seneste ajourføring 05.12.2016