Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse (2003/C 218/01) om nedsættelse af et rådgivende udvalg for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

Afgørelsen nedsætter Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, der er et trilateralt rådgivende organ, hvis opgave er at bistå Europa-Kommissionen ved forberedelse og iværksættelse af tiltag inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt at fremme samarbejdet mellem nationale myndigheder, arbejdstagernes faglige organisationer og arbejdsgivernes faglige organisationer.

HOVEDPUNKTER

Udvalget er blevet etableret for at forenkle høringsprocessen på området for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og det dækker alle offentlige og private erhvervssektorer. Udvalgets primære opgaver er at:

Udvalget består af 3 faste medlemmer fra hvert EU-land:

For hver gruppe af repræsentanter oprettes der internt i udvalget 3 interessegrupper. Hver interessegruppe udvælger 1 ordfører blandt medlemmerne og udpeger en koordinator.

Udvalgets formand er Kommissionens generaldirektør med ansvar for social- og arbejdsmarkedspolitikken. Udvalget afholder plenarmøde to gange årligt. Kommissionen (Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion) varetager sekretariatsfunktionen for udvalget.

Udvalgets arbejdsgange er fastlagt i udvalgets forretningsorden, som blev vedtaget af udvalget den 18. november 2004 efter Kommissionens udtalelse.

Forretningsordenen fastlægger ligeledes beslutningsproceduren ved vedtagelse af udvalgets officielle holdninger. De mulige procedurer er:

Udtalelser vedtaget af udvalget er ikke bindende for Kommissionen.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2004.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets afgørelse af 22. juli 2003 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (2003/C 218/01) (EUT C 218 af 13.9.2003, s. 1–4)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Udtalelse fra Kommissionen om et udkast til forretningsorden for Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen (KOM(2004) 756 endelig udg. af 17.11.2004)

seneste ajourføring 30.11.2016