Eksponering for mekaniske vibrationer

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2002/44/EF — minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer)

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Arbejdsgiveren skal:

EU-lande skal træffe foranstaltninger med henblik på iværksættelse af relevant helbredskontrol af arbejdstagere, især hvis:

Hvis en læge vurderer, at en arbejdstager har en identificerbar sygdom eller lider af dårligt helbred som følge af vibrationer:

EU-lande kan tillade, at søfart og luftfart fraviger direktivet på visse betingelser.

Direktivet fastsætter forskellige eksponeringsværdier afhængigt af, om vibrationerne påvirker en brugers arm og hånd eller hele kroppen i løbet af en almindelig 8-timers arbejdsdag.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 6. juli 2002, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 6. juli 2005.

BAGGRUND

Udbredt brug af tunge vibrerende maskiner på arbejdspladsen kan, hvis ikke det overvåges nøje, skade en brugers muskler, knogler, åndedræt og hjerne. Lovgivningen rammer balancen mellem at beskytte brugerne, samtidig med at der ikke indføres unødvendige administrative, økonomiske og juridiske byrder for små og mellemstore virksomheder.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer) (16. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) - Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet (EFT L 177 af 6.7.2002, s. 13-20)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2002/44/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1-8)

Efterfølgende ændringer af direktiv 89/391/EØF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 26.11.2018