Fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 1999/92/EF — minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

I henhold til direktivet skal arbejdsgiverne:

Arbejdssteder, der allerede var i brug før 30. juni 2003, og som havde områder, hvor der kunne forekomme eksplosiv atmosfære, skulle være i overensstemmelse med minimumsforskrifterne senest tre år efter den dato.

Direktivet indeholder tre bilag, der vedrører:

Europa-Kommissionen udsteder i 2003 en ikkebindende vejledning med praktiske retningslinjer vedrørende gennemførelsen af direktivet. Den bruges sideløbende med direktivet om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. EU-landene skal sikre, at der stilles relevante oplysninger til rådighed for arbejdsgivere ved at henvise dem til denne vejledning med praktiske retningslinjer.

Med direktiv 2007/30/EF blev kravene til rapporteringen til Kommissionen vedrørende gennemførelsen af direktiv 89/391/EØF og de forskellige særdirektiver forenklet. EU-landene skal nu udarbejde en særskilt rapport hvert femte år om gennemførelsen af alle disse direktiver.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 28. januar 2000, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 30. juni 2003.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Eksplosiv atmosfære: en blanding af luft og brændbare gasser, dampe, tåger eller brændbart støv under atmosfæriske betingelser, hvor forbrændingsprocessen efter antændelsen breder sig til hele den del af blandingen, der endnu ikke er forbrændt.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære (femtende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EUT L 23 af 28.1.2000, s. 57-64).

Efterfølgende ændringer af direktiv 1999/92/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (omarbejdning) (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 309-356).

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1-8).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 26.11.2018