Udsættelse for kemiske agenser

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger minimumsforskrifter i hele Den Europæiske Union (EU) om beskyttelse af arbejdstagere mod risici for deres sikkerhed og sundhed, som opstår eller kan opstå som følge af udsættelse for kemiske agenser, som findes på arbejdspladsen, eller som følge af en arbejdsaktivitet, i hvilken disse agenser indgår.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Arbejdsgivernes forpligtelser

Forbud

Direktivet forbyder produktion, fremstilling og brug af visse kemikalier. De fremgår af bilag III. Undtagelser tillades under visse omstændigheder såsom videnskabelig forskning og afprøvning. Arbejdsgiverne skal i disse tilfælde give myndighederne oplysninger såsom de mængder, der skal anvendes, og det antal arbejdstagere, som må antages at blive involveret.

Helbredskontrol

EU’s medlemsstater skal iværksætte relevant helbredskontrol af arbejdstagere, hvis sundhed kan være i fare. Der kræves personlige helbredsjournaler.

Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

Direktiv 2014/27/EU ændrer direktiv 98/24/EF (og flere andre direktiver) og bringer det i overensstemmelse med det nye system, der er fastlagt ved forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (se resumé). Den udpeger farlige kemikalier og informerer brugerne om de risici, der er forbundet med dem, via standardsymboler og -tekst på mærkninger af emballage samt sikkerhedsdatablade.

Rapportering

Medlemsstaterne skal hvert femte år forelægge Europa-Kommissionen en rapport om gennemførelsen af de forskellige foranstaltninger, der er omfattet af direktivet.

Delegerede retsakter

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1) (EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11-23).

Efterfølgende ændringer af direktiv 98/24/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1-1355).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF) (kodificeret udgave) (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50-76). Tekst offentliggjort i berigtigelse (EUT L 229 af 29.6.2004, s. 23-34).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet (niende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 245 af 26.8.1992, s. 23-42).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1-8).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 16.12.2021