Lægelig bistand om bord på skibe

Søgående skibe er arbejdspladser, hvor der på grund af deres geografiske isolation er en øget risiko for sikkerheden og sundheden for arbejdstagere om bord. Skibe skal have passende faciliteter, og de skal kontrolleres regelmæssigt, så arbejdstagerne kan få den nødvendige lægelige bistand til søs.

DOKUMENT

Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe

RESUMÉ

Søgående skibe er arbejdspladser, hvor der på grund af deres geografiske isolation er en øget risiko for sikkerheden og sundheden for arbejdstagere om bord. Skibe skal have passende faciliteter, og de skal kontrolleres regelmæssigt, så arbejdstagerne kan få den nødvendige lægelige bistand til søs.

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Det sigter på at sikre, at der forefindes et minimum af sikkerheds- og sundhedsmæssige systemer for at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe.

HOVEDPUNKTER

Hvert EU-land skal sikre, at skibe registreret i det pågældende land, eller som fører dets flag, medfører en beholdning af lægemidler og medicinsk udstyr. De detaljerede krav afhænger af skibskategorien og de oplysninger, der fremgår af bilagene til direktivet. Derudover:

Ethvert skib, som transporterer farlige stoffer, skal medføre passende antidoter. Færger skal i alle tilfælde medføre et minimum af antidoter (som angivet i bilag II) for det tilfælde, at det muligvis ikke vides på forhånd, om den medfører farlige stoffer, medmindre den almindelige overfart er under to timer. Alle tilgængelige antidoter skal registreres i et kontroldokument.

Rederen er ansvarlig for at levere beholdningen af lægemidler og medicinsk udstyr. Kaptajnen eller dennes udpegede repræsentant er ansvarlig for administrationen af beholdningen, der til stadighed holdes i forsvarlig stand og systematisk suppleres op udelukkende for rederens regning.

Beholdningen af lægemidler og medicinsk udstyr skal ledsages af brugervejledninger, herunder oplysninger om brugen af de obligatoriske antidoter.

Erhvervsuddannelse på søfartsområdet skal omfatte uddannelse i førstehjælp i tilfælde af ulykke eller livstruende situationer. Kaptajnen eller den udpegede arbejdstager med ansvar for beholdningen af lægemidler og medicinsk udstyr skal gennemgå en særlig uddannelse mindst hvert femte år.

Centre skal udpeges til at yde arbejdstagere gratis lægelig rådgivning via radio, herunder fra læger uddannet i de særlige forhold, der hersker på skibe.

EU-landene skal sikre, at der foretages årlige kontroller for at sikre, at beholdningen af lægemidler og medicinsk udstyr overholder direktivet.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktivet trådte i kraft den 10. april 1992.

BAGGRUND

Efter udbruddet af COVID-19 og indførslen af foranstaltninger til at afbøde virkningerne af krisen, har Europa-Kommissionen vedtaget:

Meddelelse fra Kommissionen Retningslinjer for sundhedsbeskyttelse, hjemsendelse og rejsearrangementer til søfarende, passagerer og andre personer om bord på skibe

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 92/29/EØF

10.4.1994

31.12.1994

EFT L 113 af 30.4.1992, s. 19-36

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1-53

Direktiv 2007/30/EF

28.6.2007

31.12.2012

EUT L 165 af 27.6.2007, s. 21-24

Forordning (EF) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311 af 21.11.2008, s. 1-54

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 92/29/EØF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 08.05.2020