Signalgivning i forbindelse med sundhed og sikkerhed under arbejdet

Dette direktiv har til formål at indføre en fællesskabsordning for sikkerhedsskiltning med henblik på at reducere risikoen for arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

DOKUMENT

Rådets direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet (niende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 245 af 26.8.92]. [se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Direktiv 92/58/EØF fastsætter minimumskrav vedrørende sundhed og sikkerhed under arbejdet . Kravene vedrører for eksempel placering og identificering af beholdere og rør, brandslukningsudstyr, visse trafikruter, oplyste og akustiske tegn samt gennemførelse af passende mundtlig kommunikation og håndtegn .

Dette direktiv supplerer rammedirektiv 89/391 / EØF om sikkerhed og sundhed under arbejdet.

Direktivet gælder ikke for skilte i forbindelse med markedsføring af farlige stoffer og præparater, produkter og/eller udstyr, medmindre andre af Den Europæiske Unions bestemmelser indeholder en specifik henvisning til det, og heller ikke for skilte, der bruges til at regulere vej, jernbane, indre vandveje samt sø- og flytrafik.

Arbejdsgiveres forpligtelser

Arbejdsgivere skal sørge for sikkerhedskiltning, hvor risici ikke kan undgås eller i tilstrækkelig grad begrænses af de forebyggende foranstaltninger eller procedurer, der benyttes i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdet.

Hvor det er hensigtsmæssigt kan skilte, der anvendes til vej, jernbane og indre vandveje samt sø- og lufttransport installeres i virksomheder.

Supplerende information

Medlemsstaterne kan fastsætte visse undtagelser inden for visse præcise grænser.

Arbejdstagerne skal informeres om de foranstaltninger, der skal træffes, og skal have relevant uddannelse (præcise instruktioner).

Arbejdstagerne skal høres og have mulighed for deltagelse vedrørende de emner, der er omfattet af direktivet.

Kommissionen, der bistås af et udvalg, vedtager tekniske tilpasninger af bilagene (direktiv 89/391/EØF, artikel 17).

Medlemsstaterne skal hvert femte år aflægge rapport til Kommissionen om den praktiske gennemførelse af direktivet. Kommissionen skal regelmæssigt aflægge rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen af direktivet.

Baggrund

Ved direktivet ophæves direktiv 77/576 / EF om sikkerhedsskiltning på arbejdspladsen.

REFERENCES

Dokument

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 92/58/EØF

22.7.1992

24.6.1994

EFT L 245 af 26.8.1992

Dokument

Ikrafttrædelse - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2007/30/EF

28.6.2007

31.12.2012

EUT L 165 af 27.6.2007

Direktiv 2014/27/EU

25.3.2014

1.6.2015

EUT L 65 af 5.3.2014

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den praktiske gennemførelse af arbejdsmiljødirektiv 92/57/EØF (midlertidige eller mobile byggepladser) og 92/58/EØF (signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet) [ KOM(2008) 698 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions tidende].

Kommissionen fremlægger en positiv rapport om gennemførelsen af direktiv 92/58/EØF. Faktisk har de fleste af de 15 EU-medlemsstater afsluttet lovgivningen gennem de nye regler og krav, der er fastsat i direktivet.

Gennemførelsen af direktivet har gjort det muligt for de nationale systemer for sikkerhedsskiltning på arbejdspladsen at blive strømlinet. Kommissionen anfører dog, at arbejdstagerne stadig er dårligt informeret om reglerne om skiltning, og Kommissionen opfordrer virksomheder til at styrke deres uddannelsesaktiviteter.

Seneste ajourføring: 06.05.2014