Sikkerhed og sundhed under arbejdet — generelle regler

RESUMÉ AF:

Rådets direktiv 89/391/EØF — foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det indfører foranstaltninger til at forbedre sikkerhed og sundhed for personer under arbejdet. Det fastlægger både arbejdsgivernes (*) og arbejdstagernes (*) forpligtelser til at reducere ulykker og erhvervssygdomme på arbejdspladsen.

HOVEDPUNKTER

Direktivet finder anvendelse på alle former for private og offentlige aktiviteter (industri, landbrug, handel, administration, tjenesteydelser, undervisning, kulturel virksomhed, fritidsbeskæftigelse osv.).

Det fastlægger, at arbejdsgivere har pligt til at:

Andre hovedpunkter

VIGTIGE BEGREBER

(*) Arbejdstager: enhver person, som en arbejdsgiver har i sin tjeneste, herunder praktikanter og lærlinge, bortset fra hushjælp.

(*) Arbejdsgiver: enhver, der har stiftet et arbejdsmæssigt forhold med nogen, og som har ansvar for virksomheden.

BAGGRUND

DOKUMENT

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 89/391/EØF

19.6.1989

31.12.1992

EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1-8

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1-53

Direktiv 2007/30/EF

28.6.2007

31.12.2012

EUT L 165 af 27.6.2007, s. 21-24

Forordning (EF) nr. 1137/2008

11.12.2008

EUT L 311 af 21.11.2008, s. 1-54

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 89/391/EØF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 08.05.2020