EU’s arbejdsmiljøagentur

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 2062/94 — EU’s arbejdsmiljøagentur

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den etablerer Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, som skal levere tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger til EU’s instanser, EU-landene og interesserede parter på området.

HOVEDPUNKTER

Rolle

Agenturets rolle omfatter at:

Struktur

Strategi

Agenturet udarbejder årlige programmeringsdokumenter på grundlang af en seksårig strategi. Strategien for 2014-2020 har seks prioritetsområder med fokus på netværk, og den er i tråd med EU’s strategiske ramme for arbejdsmiljø for 2014-2020.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 9. september 1994.

BAGGRUND

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur (EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1-7)

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 2062/94 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (COM(2014) 332 final af 6.6.2014)

seneste ajourføring 05.12.2016