Bolognaprocessen: etablering af det europæiske område for videregående uddannelse

Bolognaprocessen, der blev iværksat med Bolognaerklæringen (1999) og vurderes hvert tredje år på ministerkonferencer, har til formål at indføre et mere sammenligneligt, kompatibelt og sammenhængende system for videregående uddannelse i Europa.

DOKUMENT

Bolognaerklæringen af 19. juni 1999 - erklæring fra EU’s uddannelsesministre (ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

RESUMÉ

Bolognaprocessen, der blev iværksat med Bolognaerklæringen (1999) og vurderes hvert tredje år på ministerkonferencer, har til formål at indføre et mere sammenligneligt, kompatibelt og sammenhængende system for videregående uddannelse i Europa.

HOVEDPUNKTER

BAGGRUND

De lande, som har tiltrådt den europæiske kulturkonvention (1954), har mulighed for at blive optaget som medlemmer af EHEA, hvis de erklærer, at de har til hensigt at gennemføre målsætningerne i Bolognaprocessen i deres egne videregående uddannelser. De skal også oplyse om den måde, hvorpå de har til hensigt at gennemføre principperne og målsætningerne.

Bolognaprocessen henhører under de mål, der er opstillet i EU’s ramme for uddannelse og oplæring og dens Europa 2020-strategi for beskæftigelse og vækst.

For yderligere oplysninger henvises til webstedet for EHEA.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Det europæiske område for videregående uddannelse i 2015: gennemførelsesrapporten for Bologna-processen.

Rådets konklusioner om den globale dimension af europæisk videregående uddannelse (EUT C 28 af 31.1.2014, s. 2-5).

seneste ajourføring 23.07.2015