Arbejdsprogram for opfølgning af uddannelsessystemernes mål i Europa

Arbejdsprogrammet skal bidrage til at nå de konkrete fremtidige mål, der er fastsat for uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne.

DOKUMENT

Detaljeret arbejdsprogram for opfølgning af uddannelsessystemernes mål i Europa [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 142 af 14.3.2002].

RESUMÉ

På Det Europæiske Råds møde i Barcelona fremsatte Rådet (uddannelse) i fællesskab med Kommissionen forslag om følgende arbejdsprogram med en detaljeret tidsplan for de konkrete mål for uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne og for en række nøglespørgsmål:

- At forbedre uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemernes kvalitet

Strategiske og tilknyttede mål

Nøglespørgsmål

Indikatorer for måling af fremskridt

At forbedre læreres og underviseres grunduddannelse og efter- og videreuddannelse.Startperiode: 2002

- At indkredse, hvilke færdigheder lærere og undervisere bør have i betragtning af deres skiftende rolle i vidensamfundet.- At skabe de rette betingelser for, at lærere og undervisere støttes på en passende måde, mens de tilpasser sig til vidensamfundets udfordringer set i den livslange lærings perspektiv.- At sikre en tilstrækkelig tilgang til lærererhvervet inden for alle undervisningsfag og på alle niveauer og opfylde erhvervets behov på længere sigt ved at gøre erhvervet som lærer eller underviser mere attraktivt.- At tiltrække ansøgere til erhvervet som lærer og underviser, som har erhvervserfaring på andre områder.

- Mangel på/overskud af kvalificerede lærere og undervisere på arbejdsmarkedet.- Udviklingen i antallet af ansøgere til uddannelsesprogrammer (lærere og undervisere).- Procentuel andel af lærere og undervisere, der tager videreuddannelse.

At udvikle færdigheder med henblik på vidensamfundet.Startperiode: andet halvår af 2001

- At fastsætte nye grundlæggende færdigheder og fastslå, hvordan disse færdigheder og de traditionelle grundlæggende færdigheder kan integreres bedre i læseplanerne.- At gøre adgang til grundlæggende færdigheder mulig for alle, herunder vanskeligt stillede personer, personer med særlige behov, personer, der forlader skolen uden afgangseksamen, og voksne lærende.- At forbedre muligheden for officiel validering af grundlæggende færdigheder for at fremme efter- og videreuddannelse og øge egnetheden på arbejdsmarkedet.

- Personer, der gennemfører uddannelse på sekundærtrinnet.- Efter- og videreuddannelse for lærere.- Niveauer for læse- og skrivefærdighed, talforståelse og matematikfærdigheder med hensyn til læringskompetencen.- Procentuel andel af voksne, der ikke har afsluttet en uddannelse på sekundærtrinnet, som har deltaget i en form for voksenundervisning, efter aldersgruppe.

At sikre adgang til IKT for alle.Startperiode: andet halvår af 2001

- At give adgang til fyldestgørende udstyr og software til undervisningsformål.- At tilskynde til bedst mulig brug af undervisnings- og læringsteknik på grundlag af IKT (informations- og kommunikationsteknologi).

- Procentuel andel af lærere, der er uddannet i at bruge IKT i skolerne.- Procentuel andel af elever og studerende, der bruger IKT i deres studier.- Procentuel andel af timer i uddannelsesinstitutioner, hvor der anvendes IKT.

At øge tilgangen til naturvidenskabelige og tekniske studier.Startperiode: andet halvår af 2001

- At øge interessen for matematik, naturvidenskab og teknologi fra en tidlig alder.- At tilskynde flere unge til at vælge at studere og arbejde inden for matematik, naturvidenskab og teknologi.- At forbedre ligevægten mellem kønnene inden for disse fag.- At sikre et tilstrækkeligt antal kvalificerede lærere.

- Stigningen i tilgangen til studier i matematik, naturvidenskab og teknologi (øverste sekundærtrin på højt niveau og videregående uddannelser, efter køn).- Stigningen i antallet af personer, der tager afgangseksamen i matematik, naturvidenskab og teknologi, efter køn.- Stigningen i antallet af naturvidenskabsfolk og ingeniører i samfundet, efter køn.- Stigningen i antallet af uddannede lærere i matematik, naturvidenskab og teknologi (sekundærtrin).

At sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcerne.Startperiode: 2002

- At øge investeringen i menneskelige ressourcer og sikre en retfærdig og effektiv fordeling af de midler, der er til rådighed, for at lette adgangen til uddannelse og erhvervsuddannelse og forbedre kvaliteten.- At støtte udviklingen af kompatible systemer til kvalitetssikring, som respekterer mangfoldigheden i Europa.- At udvikle mulighederne for partnerskaber mellem det offentlige og den private sektor.

- Stigningen i investeringerne i menneskelige ressourcer pr. indbygger (strukturindikator).

- At lette adgangen for alle til uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne

Strategiske og tilknyttede mål

Nøglespørgsmål

Indikatorer for måling af fremskridt

At skabe et åbent uddannelsesmiljø.Startperiode: mellem andet halvår af 2002 og udgangen af 2003

- At udvide adgangen til livslang læring gennem information, rådgivning og vejledning om alle de uddannelsesmuligheder, der er til rådighed.- At tilbyde uddannelse og erhvervsuddannelse, som voksne faktisk kan deltage i, og som giver dem mulighed for at kombinere deres deltagelse i uddannelsen med andre ansvarsområder og aktiviteter.- At sikre, at alle har adgang til uddannelse.- At befordre fleksible læringsforløb for alle.- At fremme net af uddannelsesinstitutioner på forskellige niveauer inden for livslang læring.

- Procentuel andel af befolkningen i alderen 25 og 64, der deltager i uddannelse og erhvervsuddannelse (strukturindikator).

At gøre det mere attraktivt at lære.Startperiode: mellem andet halvår af 2002 og udgangen af 2003

- At tilskynde unge til at fortsætte deres uddannelse eller erhvervsuddannelse efter afslutningen af den obligatoriske skolegang, opmuntre voksne til at deltage i læring senere i livet og give dem midlerne hertil.- At udvikle metoder til officiel validering af kompetencer, der erhverves ved uformel læring.- At finde metoder til at gøre læring mere attraktivt, både inden og uden for de formelle uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer.- At fremme en læringskultur.

- Procentuel andel af arbejdstiden, som arbejdstagere tilbringer med efter- og videreuddannelse, efter aldersgruppe.- Deltagelse i videregående uddannelse.- Andel af befolkningen i alderen 18-24, der kun har gennemført en uddannelse på laveste sekundærtrin, og som ikke er under uddannelse eller erhvervsuddannelse (strukturindikator).

At støtte aktivt medborgerskab, lige muligheder og social samhørighed.Startperiode: i løbet af 2002

- At fremme undervisning i demokratiske værdier og alle skolens parters demokratiske deltagelse for at forberede folk til et aktivt medborgerskab.- At sikre fuld hensyntagen til lige muligheder i uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne og deres mål.- At sikre lige adgang til at erhverve færdigheder.

- Andel af befolkningen i alderen 18-24, der kun har gennemført en uddannelse på laveste sekundærniveau, og som ikke er under uddannelse eller erhvervsuddannelse (strukturindikator).

- At gøre uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne åbne over for den videre verden

Strategiske og tilknyttede mål

Nøglespørgsmål

Indikatorer for måling af fremskridt

At styrke forbindelserne med erhvervslivet, forskningen og samfundet som helhed.Startperiode: mellem andet halvår af 2002 og udgangen af 2003

- At fremme tæt samarbejde mellem uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne og samfundet i almindelighed.- At etablere partnerskaber mellem alle typer uddannelses- og erhvervsuddannelsesinstitutioner, virksomheder og forskningsfaciliteter til gavn for alle parter.- At fremme de relevante parters rolle i udvikling af erhvervsuddannelse, herunder grunduddannelsen, og læring på arbejdspladsen.

- Procentuel andel af studerende og lærlinge på grunduddannelsen, der er omfattet af praktikordninger (vekseluddannelse).

At udvikle iværksætterånd.Startperiode: mellem andet halvår af 2002 og udgangen af 2003

- At fremme initiativ og kreativitet i hele uddannelsessystemet for at udvikle iværksætterånden.- At lette tilegnelsen af de færdigheder, der er nødvendige for at etablere og drive egen virksomhed.

- Andel af selvstændigt erhvervsdrivende i forskellige sektorer i vidensøkonomien (især blandt 25-35-årige).- Procentuel andel af uddannelses- og erhvervsuddannelsesinstitutioner, der tilbyder rådgivning og vejledning i at starte egen virksomhed.

At forbedre undervisningen i fremmedsprog.Startperiode: mellem andet halvår af 2002 og udgangen af 2003

- At tilskynde alle til at lære to eller flere sprog ud over deres modersmål og øge bevidstheden om betydningen af at lære fremmedsprog på ethvert alderstrin.- At tilskynde skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner til at anvende effektive metoder i undervisningen og opmuntre til fortsat læring af sprog senere i livet.

- Procentuel andel af elever og studerende, der når et vist niveau i to fremmedsprog.- Procentuel andel af sproglærere, der har deltaget i grunduddannelse eller efter- og videreuddannelse, der omfatter mobilitet og direkte kontakt med det sprog/den kultur, de underviser i.

At fremme mobilitet og udveksling.Startperiode: i løbet af 2002

- At sikre bredest mulig adgang til mobilitet for personer og for uddannelses- og erhvervsuddannelsesinstitutioner, herunder dem, der har mindre privilegerede elever, og begrænse de resterende hindringer for mobilitet.- At overvåge omfanget, retningerne, hyppigheden og de kvalitative aspekter af mobilitetsstrømmene tværs over Europa.- At lette validering og anerkendelse af færdigheder, der erhverves under mobiliteten.- At udbrede kendskabet til og anerkendelsen af europæiske uddannelser og erhvervsuddannelser i verden og gøre dem mere tiltrækkende for studerende, akademikere og forskere fra andre dele af verden.

- Andel af et lands studerende og praktikanter, som gennemfører en del af studierne i et andet EU-land eller i et tredjeland.- Andel af lærere, forskere og akademikere fra andre EU-lande, som er beskæftigede på forskellige uddannelsesniveauer.- Antal og fordeling af studerende og praktikanter inden for uddannelse og erhvervsuddannelse fra EU-lande og tredjelande.

At styrke det europæiske samarbejde.Startperiode: i løbet af 2002

- At gøre anerkendelsesprocedurerne mere effektive og hurtigere for personer, der ønsker at studere eller arbejde andre steder i Europa.- At fremme samarbejdet mellem de kompetente organisationer og myndigheder for at øge overensstemmelsen med hensyn til kvalitetssikring og validering.- At fremme åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til oplysningerne om uddannelses- og erhvervsuddannelsesmuligheder og -strukturer for at skabe et åbent europæisk læringsområde.- At fremme den europæiske dimension i undervisning og erhvervsuddannelse.

- Andel af universitetsstuderende, ph.d.-studerende og forskere, som fortsætter deres studier i et andet EU-land eller i et tredjeland.- Procentuel andel af kandidater, der tager fælles uddannelser i Europa.- Procentuel andel af studerende og andre, der gennemfører uddannelse, der er omfattet af det europæiske meritoverførselssystem ECTS eller Europass, og/eller som erhverver et supplement til eksamensbeviset eller til erhvervsuddannelsescertifikater.

Arbejdsprogrammet fastsætter i overensstemmelse med den åbne koordinationsmetode også de vigtigste redskaber til at måle fremskridtene og sammenligne de europæiske resultater på nationalt og internationalt plan.

Kontekst

Ifølge tidsplanen skal der foretages en evaluering af resultaterne medio 2003. Der skal derefter udarbejdes en midtvejsrapport om gennemførelsen af arbejdsprogrammet til forelæggelse for Det Europæiske Råd på forårsmødet i 2004. Den endelige rapport skal forelægges i 2010.

Seneste ajourføring: 28.09.2006