Programmet for livslang læring 2007-2013

Med sine uddannelsesprogrammer når EU direkte ud til en stor del af sine borgere. Det overordnede mål for programmet for livslang læring er at bidrage til at udvikle Fællesskabet til et avanceret videnbaseret samfund i overensstemmelse med Lissabon-strategiens mål. Programmet støtter og supplerer de aktioner, der iværksættes af medlemsstaterne, og det er især hensigten at fremme udvekslingerne, samarbejdet og mobiliteten mellem uddannelsessystemerne i Fællesskabet, således at de bliver en kvalitetsreference på verdensplan.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 15. november 2006 om et handlingsprogram for livslang læring [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Formålet med handlingsprogrammet for livslang læring 2007-2013 er at udvikle og styrke udvekslingerne, samarbejdet og mobiliteten, således at uddannelsessystemerne bliver en kvalitetsreference på verdensplan i overensstemmelse med Lissabon-strategien. Programmet bidrager således til Fællesskabets udvikling som et avanceret vidensamfund med en bæredygtig økonomisk udvikling, flere og bedre job og øget social samhørighed.

For at nå dette overordnede mål er der følgende specifikke mål for livslang læring i Den Europæiske Union (EU), nemlig:

I forbindelse med gennemførelsen af handlingsprogrammet skal der sikres sammenhæng og komplementaritet med EU's øvrige politikker. Handlingsprogrammet skal således bidrage til gennemførelsen af EU's horisontale politikker ved at tage højde for de lærendes særlige behov og bidrage til deres integration i det almindelige uddannelsessystem. Handlingsprogrammet skal endvidere fremme ligestilling mellem mænd og kvinder samt fremme bevidstheden om betydningen af den kulturelle og sproglige mangfoldighed og multikulturalisme som et middel til bekæmpelse af racisme, fordomme og fremmedhad.

Ved gennemførelsen af programmet skal der sikres overordnet sammenhæng og komplementaritet med arbejdsprogrammet "Uddannelse og erhvervsuddannelse 2010", de integrerede retningslinjer for beskæftigelsen integrerede retningslinjer for beskæftigelsen inden inden for rammerne af og andre relevante fællesskabspolitikker inden for kultur, ungdom og erhvervspolitik. Dette kan ske i samarbejde med Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) og Det Rådgivende Udvalg for Erhvervsuddannelse, samtidig med at deres beføjelser respekteres.

I forbindelse med opfyldelsen af disse mål ydes der støtte til følgende aktioner:

Deltagelsen i programmet er åben for medlemsstaterne og for de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) (Island, Liechtenstein og Norge), Schweiz og kandidatlandene og de potentielle kandidatlande i det vestlige Balkan i overensstemmelse med de bestemmelser og aftaler, der gælder for deres deltagelse i fællesskabsprogrammerne.

Derudover kan Kommissionen samarbejde med tredjelande og med internationale organisationer, herunder Europarådet og De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur Unesco.

Programmet har følgende støttemodtagere:

Programmet forvaltes af Kommissionen og de nationale kontorer i fællesskab. I den forbindelse kan de nationale kontorer forestå udvælgelsen af visse typer projekter, mobilitet for personer, bilaterale og multilaterale partnerskaber samt unilaterale og nationale projekter.

I forbindelse med gennemførelsen af programmet bistås Kommissionen af et udvalg, som består af repræsentanter fra EU's medlemsstater. Størstedelen af gennemførelsesforanstaltningerne skal vedtages i overensstemmelse med forvaltningsproceduren. Kun beslutninger vedrørende tildeling af mindre støttebeløb, der ikke medfører følsom beslutningstagning, skal ikke vedtages ved en udvalgsprocedure. Inden for rammerne af europæisk social dialog og et nært samarbejde med arbejdsmarkedets parter i forbindelse med gennemførelsen af handlingsprogrammet kan arbejdsmarkedets parter deltage i udvalgets arbejde som observatører i forbindelse med erhvervsuddannelsesspørgsmål.

Det vejledende budget for programmets varighed er fastsat til 6,970 mia. EUR. De mindstebeløb, der tildeles sektorprogrammerne (se nedenfor), er fastsat til 13 % til Comenius, 40 % til Erasmus, 25 % til Leonardo da Vinci og 4 % til Grundtvig.

Kommissionen fører løbende tilsyn med og evaluerer handlingsprogrammet i samarbejde med medlemsstaterne. Medlemsstaterne sender Kommissionen en rapport om gennemførelsen af programmet senest den 30. juni 2010 og en rapport om virkningerne af programmet senest den 30. juni 2015.

Kommissionen fremlægger en midtvejsrapport om evalueringen af de opnåede resultater og om de kvalitative og kvantitative aspekter af gennemførelsen senest den 31. marts 2011, en meddelelse om fortsættelsen af programmet for livslang læring senest den 31. december 2011 og en efterfølgende evalueringsrapport senest den 31. marts 2016.

SEKTORPROGRAMMER

Handlingsprogrammet er inddelt i seks underprogrammer, heraf fire sektorprogrammer. De er alle opbygget over samme skabelon og opfylder en række undervisnings- og læringsbehov hos alle deltagere samt behovene i de institutioner og organisationer, der udbyder eller fremmer undervisning i de respektive sektorer. Samtlige aktioner omfatter mobilitet, sprogundervisning og ny teknologi.

Comenius

Comenius-programmet vedrører førskole- og skoleuddannelse til og med gymnasietrinnet samt de institutioner og organisationer, der udbyder sådan uddannelse.

De to specifikke mål for programmet er:

Der er følgende operationelle mål for programmet:

Følgende aktioner kan modtage støtte fra Comenius:

Mobilitetsaktionerne og partnerskaberne udgør mindst 80 % af Comenius-budgettet.

Erasmus

Erasmus-programmet vedrører formel videregående uddannelse og erhvervsuddannelse på videregående niveau, uanset hvilken varighed uddannelsen har, eller hvilke kvalifikationer den bibringer, herunder også ph.d.-studier. I modsætning til de tidligere programmer hører videregående erhvervsuddannelser nu under Erasmus og ikke under Leonardo da Vinci.

De to specifikke mål for programmet er:

I den forbindelse er der følgende operationelle mål for programmet, som især har til hensigt at forbedre, styrke og udvikle:

Følgende aktioner kan modtage støtte fra Erasmus-programmet:

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci-programmet vedrører erhvervsuddannelse på alle andre niveauer end det videregående niveau.

De specifikke mål for programmet er:

I den forbindelse er der følgende operationelle mål for programmet, som især har til hensigt at udvikle og styrke:

Følgende aktioner kan modtage støtte fra Leonardo da Vinci:

Mobilitetsaktionerne og partnerskaberne udgør mindst 60 % af Leonardo da Vinci-budgettet.

Grundtvig

Grundtvig-programmet vedrører alle former for voksenuddannelser.

Det har til formål:

Programmets operationelle mål er:

Følgende aktioner kan modtage støtte fra Grundtvig:

Mobilitetsaktionerne og partnerskaberne udgør mindst 55 % af Grundtvig-budgettet.

Det tværgående program

Det tværgående program vedrører især aktiviteter, som går ud over grænserne for sektorprogrammerne.

Programmet omfatter fire nøgleaktiviteter inden for livslang læring, nemlig:

De specifikke mål for programmet er:

I den forbindelse har programmet følgende operationelle mål:

Programmets aktioner vedrører det tværgående programs nøgleaktiviteter. Eksempelvis kan aktioner under nøgleaktiviteten "samarbejde og politisk nyskabelse" vedrøre støtte til observation og analyse af politikker og systemer som f.eks. Eurydice eller støtte til gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer, oplysninger og vejledning med henblik på mobilitet og samarbejde om kvalitetssikring som f.eks. Euroguidance, støtte til nationale informationscentre for akademisk anerkendelse (NARIC), Ploteus og Europass -initiativet.

Jean Monnet-programmet

Jean Monnet-programmet vedrører specifikt spørgsmål i forbindelse med den europæiske integration på universitetsniveau og den fornødne støtte til institutioner og foreninger, der er aktive på europæisk plan på uddannelsesområdet.

Programmet omfatter i den forbindelse tre nøgleaktiviteter:

Programmets specifikke mål er:

De operationelle mål er at skabe ekspertise, skabe bedre viden og bevidsthed om den europæiske integration samt støtte europæiske institutioner, der beskæftiger sig med den europæiske integration, og endvidere at støtte institutioner og foreninger af høj kvalitet.

Aktionerne omfatter unilaterale og nationale projekter som f.eks. Jean Monnet-lærestole, ekspertisecentre og undervisningsmoduler, støtte til unge forskere og multilaterale projekter og netværk.

KONTEKST

Programmet for livslang læring 2007-2013 omfatter alle EU's programmer for livslang læring. Programmet tager dermed udgangspunkt i programmerne for perioden 2000-2006: Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning-programmet og Jean Monnet-aktionen.

Med et enkelt fællesskabsprogram til støtte for uddannelsesområdet sikres der større rationalitet, sammenhæng og effektivitet. Målet er, at programmet skal sikre et bedre samspil mellem de forskellige områder for større synlighed, hvad angår evnen til at reagere på udviklingen på området og et bedre samarbejde.

Dermed skulle programmet også bidrage til opfyldelsen af målene i Lissabon-strategien, herunder miljødimensionen, og til etableringen af det europæiske område for videregående uddannelse (Bologna-processen), især hvad angår målet om at uddannelsessystemerne skal være en kvalitetsreference på verdensplan inden 2010, og at der skal lægges vægt på indlæring af fremmedsprog, i henhold til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Barcelona i 2002. Programmet skal ligeledes ses i sammenhæng med de konkrete fremtidige mål for uddannelsessystemerne, arbejdsprogrammet "Uddannelse og erhvervsuddannelse 2010", handlingsplanen for kvalifikationer og mobilitet og handlingsplanen for fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed.

Referencer

Retsakt

Ikrafttræden – Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 1720/2006/EF

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 327 af 24.11.2006

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttræden – Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 1357/2008/EF

31.12.2008 – 31.12.2013

-

EUT L 350 af 30.12.2008

See also

Seneste ajourføring: 29.01.2009