Aktive unge 2007-2013

Målet med programmet Aktive unge for perioden 2007-2013 er at udvikle og fremme samarbejdet på ungdomsområdet i Europa. Programmet tager endvidere sigte på at fremme unges deltagelse i det demokratiske liv, især med hensyn til vanskeligt stillede unge og handicappede, samt på at fremme deres initiativ, iværksætterånd og kreativitet. I lyset heraf er der i programmet fastlagt en række generelle og specifikke mål, som skal gennemføres ved hjælp af fem aktioner.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1719/2006/EF af 15. november 2006 om oprettelse af programmet Aktive unge for perioden 2007-2013 [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Programmet Aktive unge for perioden 2007-2013 tager sigte på at videreføre og styrke Den Europæiske Unions (EU) indsats og samarbejde i forbindelse med EF-handlingsprogrammet for unge for perioden 2000-2006 og programmet for perioden 2004-2006 til fremme af organisationer, der er aktive på ungdomsområdet. Målet er at knytte de unge til samfundet som aktive borgere, og hensigten med programmet er at styrke et europæisk tilhørsforhold blandt de unge.Programmet skal også bidrage til opfyldelsen af målsætningerne for uddannelse og erhvervsuddannelse af kvalitet i bred forstand og give unge mulighed for at udvikle deres solidaritetsfølelse og gensidige forståelse.

Mål

Programmet omfatter fem generelle mål, som supplerer EU's aktiviteter (uddannelse, kultur, sport og beskæftigelse) og bidrager til at udvikle EU's politikker (kulturel mangfoldighed, social samhørighed, bæredygtig udvikling og antidiskrimination). De generelle mål omfatter hver en række specifikke delmål.

Det generelle mål At fremme aktivt medborgerskab blandt unge, der ligeledes vedrører fremme af europæisk medborgerskab blandt unge, omfatter ti specifikke mål, nemlig

Det generelle mål At skabe solidaritet blandt unge tager sigte på at fremme de unges tolerance og dermed styrke den sociale samhørighed ved hjælp af to specifikke mål

Det generelle mål At skabe gensidig forståelse blandt unge i forskellige lande omfatter tre specifikke mål

Det generelle mål at bidrage til at forbedre kvaliteten af de systemer, der støtter unges aktiviteter, og kapaciteten inden for civilsamfundets organisationer på ungdomsområdet tager sigte på

Det generelle mål At fremme europæisk samarbejde på ungdomsområdet vedrører europæisk samarbejde på ungdomsområdet med særlig fokus på det regionale og lokale niveau og er opdelt i fire specifikke mål, nemlig

Aktioner

Hensigten med programmets fem aktioner er at realisere de generelle og specifikke mål. Med aktionerne ydes der støtte til projekter af begrænset omfang, som fremmer unges aktive deltagelse, samtidig med at projekternes synlighed og virkninger sikres på europæisk plan. Projekterne gennemføres på lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt plan, tilknytning af lignende projekter i forskellige deltagerlande.

Målet med aktionen "Ungdom for Europa" er især at støtte udveksling af unge med det formål at øge deres mobilitet og skærpe deres bevidsthed om at være EU-borgere. Der lægges vægt på unges deltagelse i oplysningsprojekter om social og kulturel mangfoldighed og gensidig forståelse samt øgningen af deres deltagelse på det sproglige og interkulturelle plan. Disse udvekslinger gennemføres ved hjælp af tværnationale partnerskaber.

Med aktionen opfordres de unge også til at udvikle deres egne projekter for at fremme deres initiativ, iværksætterånd og kreativitet.

Projekter vedrørende deltagelse i det demokratiske liv, der fremmer aktivt medborgerskab og gensidig forståelse blandt unge, indgår også i denne aktion. Disse projekter og aktiviteter fremmer unges aktive engagement på lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt plan, samt projekter og aktiviteter baseret på tværnationale partnerskaber med henblik på at udveksle idéer, erfaringer og god praksis på europæisk niveau vedrørende lokale eller regionale projekter.

Aktionen "Europæisk volontørtjeneste" tager sigte på at øge de unges deltagelse i forskellige former for volontørarbejde i og uden for EU med henblik på at skabe solidaritet mellem unge og fremme aktivt medborgerskab og gensidig forståelse blandt unge.

Med aktionen ydes der støtte til

Denne aktion dækker helt eller delvist volontørens omkostninger, forsikring, opholds- og rejseudgifter samt en supplerende godtgørelse til vanskeligt stillede unge.

EU-landene og Kommissionen sikrer, at kvalitetsnormerne for ikke-formel uddannelse overholdes (forberedelse af de unge på det personlige, tværkulturelle og tekniske plan, og fortløbende personlig støtte), deltagelse i partnerskaber og risikoforebyggelse.

Aktionen "Unge for verden" bidrager til at skabe gensidig forståelse og åbenhed over for omverdenen og fremme aktiv inddragelse af unge. Målet med aktionen er at støtte projekter med de ikke-EU-lande, der har underskrevet en aftale med EU inden for ungdomsområdet, navnlig udveksling af unge og personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde, og ungdomsorganisationer. Aktionen støtter endvidere initiativer, som styrker den gensidige forståelse, solidaritetsfølelsen og tolerancen blandt unge, samt udviklingen af samarbejdet på ungdomsområdet og i civilsamfundet i disse lande.

Hvad angår tredjelande, sondres der i programmet mellem projekter med nabolandene (de lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, Rusland, landene i det vestlige Balkan) og projekter med andre ikke-EU-lande. Der ydes især støtte til udveksling af idéer og god praksis, udvikling af partnerskaber og netværk samt til udvikling af civilsamfundet.

Med aktionen "Ungdomsstøttesystemer" ydes der støtte til

Aktionen "Støtte til europæisk samarbejde på ungdomsområdet" tager sigte på at iværksætte en struktureret dialog mellem de forskellige aktører på ungdomsområdet, nemlig unge, organisationer og personer, der er aktive i denne sektor, og de politisk ansvarlige. Aktiviteterne kan vedrøre

Gennemførelse

Programmet skal støtte nonprofit-projekter, der henvender sig til unge, ungdomsgrupper, personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde, og ungdomsorganisationer. Programmet er i princippet henvendt til unge mellem 15 og 18 år (på visse betingelser unge mellem 13 og 30 år).

Programmet er åbent for deltagelse af EU-landene og landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), der deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kandidatlandene, landene i det vestlige Balkan, Schweiz (under forudsætning af, at der indgås en bilateral aftale), samt ikke-EU-lande (eller partnerlande), der har underskrevet en samarbejdsaftale med EU om ungdomsområdet. Desuden er programmet åbent for samarbejde med internationale organisationer, der er aktive på ungdomsområdet, som f.eks. Europarådet.

Der er afsat et budget på 885 mio. EUR for perioden 2007-2013 til programmet.

Kommissionen og de deltagerlande, der gennemfører programmet, træffer passende foranstaltninger for at udvikle strukturer på europæisk, nationalt og om nødvendigt regionalt eller lokalt plan. Kommissionen bistås i den forbindelse af et forvaltningsudvalg, der består af repræsentanter for EU-landene, og som har en repræsentant for Kommissionen som formand. Størstedelen af gennemførelsesforanstaltningerne skal vedtages i overensstemmelse med forvaltningsproceduren. Kun beslutninger vedrørende tildeling af mindre støttebeløb, der ikke medfører følsom beslutningstagning, skal ikke vedtages ved en udvalgsprocedure. Programmet forvaltes hovedsagelig decentralt af uafhængige nationale kontorer, der skal overholde de relevante regler om forsvarlig forvaltning og skal samarbejde om inspektion og finansiel kontrol. De centrale projekter forvaltes dog af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Kommissionen og deltagerlandene træffer desuden passende foranstaltninger for at tilskynde til anerkendelse af unges ikke-formelle og uformelle læring (f.eks. attester eller beviser) og den erfaring, støttemodtagerne har indhøstet i en aktion under programmet.

Referencer

Retsakt

Ikrafttræden - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 1719/2006/EF

14.12.2006 – 31.12.2013

-

EUT L 327, 24.11.2006

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttræden - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 1349/2008/EF

25.12.2008 – 31.12.2013

-

EUT L 348, 24.12.2008

Efterfølgende ændringer og rettelser til afgørelse nr 1719/2006/EF er integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 20. april 2011 – Midtvejsevaluering af programmet ”Aktive Unge” [KOM(2011) 220 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rådets afgørelse 2011/82/EU af 31. januar 2011 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i programmet ”Aktive Unge” og i handlingsprogrammet for livslang læring (2007 til 2013) [Den Europæiske Unions Tidende L 32 af 8.2.2011].

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om ungdomsarbejde [Den Europæiske Unions Tidende C 327 af 4.12.2010].

See also

Seneste ajourføring: 12.05.2011