Leonardo da Vinci (fase II) 2000-2006

Leonardo da Vinci bidrager til opbygning af et europæisk uddannelsesområde, hvor udvikling af livslang læring nyder fremme, og samtidig at videreføre samarbejdet på EU-plan mellem aktører i erhvervsuddannelsessektoren.

DOKUMENT

Rådets afgørelse nr. 1999/382/EF af 26. april 1999 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram inden for erhvervsuddannelse Leonardo da Vinci [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Baseret på erfaringerne fra den første fase af Leonardo Da Vinci-programmet og på de retningslinjer, Kommissionen har fremsat i meddelelsen "For et kundskabernes Europa (esdeenfr)" iværksættes ved denne afgørelse anden fase af handlingsprogrammet for gennemførelse af en erhvervsuddannelsespolitik i EU "Leonardo da Vinci". Det iværksættes for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2006.

Programmet har følgende hovedmål:

Gennemførelsen af disse mål på EU-plan støtter og supplerer de aktioner, der gennemføres af medlemsstaterne. Kommissionen påser, at programmets aktioner gennemføres i sammenhæng med Fællesskabets øvrige aktioner og politikker.

Der rettes særlig opmærksomhed mod grupper, der står svagt på arbejdsmarkedet, herunder handicappede, praksis, der letter disse gruppers adgang til erhvervsuddannelse, fremme af ligestilling og lige muligheder for mænd og kvinder samt bekæmpelse af diskrimination.

Programmets mål søges nået ved hjælp af følgende foranstaltninger:

Ved gennemførelsen af foranstaltningerne skal der være mulighed for særlig støtte til tværnationale aktioner til fremme og brug af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i erhvervsuddannelsen.

Alle offentlige og/eller private organer eller institutioner, der er involveret i erhvervsuddannelse, kan deltage i programmet. Det gælder navnlig:

Kommissionen sørger for iværksættelse af fællesskabsaktionerne under programmet. Medlemsstaterne bestræber sig på at træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på at sikre, at programmet kommer til at fungere efter hensigten. Medlemsstaterne skal navnlig etablere nationale kontorer (EN), som skal varetage den praktiske gennemførelse af programmet..

Forslag, der indsendes af projektledere som led i indkaldelsen af forslag, vil blive udvalgt efter en af følgende procedurer:

Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

Som led i programmets gennemførelse arbejder Kommissionen og arbejdsmarkedets parter på EU-niveau tæt sammen om at udbygge den sociale dialog på EU-niveau.

Kommissionen indgår i et samarbejde med Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) og sørger for koordinering med Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut.

. Følgende lande kan deltage i programmet: Den Europæiske Unions medlemsstater (Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige), de 3 lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS - Island, Liechtenstein, Norge) og de to kandidatlande (Bulgarien og Rumænien). Det forventes, at Tyrkiet vil kunne deltage fra 2004.

Kommissionen styrker samarbejdet med tredjelande og de relevante internationale organisationer.

Kommissionen fører løbende tilsyn med programmet i samarbejde med medlemsstaterne. På grundlag af de rapporter, som medlemsstaterne indsender senest den 31. december 2003 og den 30. juni 2007, forelægger Kommissionen følgende for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg:

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets afgørelse 1999/382/EF

26.4.1999-31.12.2006

-

EFT L 146 af 11.6.1999

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284 af 31.10.2003

Forordning (EF) nr. 885/2004

1.5.2004

-

EUT L 168 af 1.5.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 15. november 2006 om etablering af et integreret handlingsprogram inden for livslang læring [Den Europæiske Unions Tidende L 327 af 24.11.2006].

Beretning fra Kommissionen - Foreløbig rapport om gennemførelsen af anden fase af Leonardo da Vinci-programmet (2000-2006) [KOM(2004) 152 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Målene og de prioriterede områder for Leonardo da Vinci II-programmet svarer tilsyneladende generelt til projektledernes og de reelle modtageres forventninger og behov. I rapporten bemærkes det, at over 80 % af budgettet for de seneste fire år er gået til mobilitetsforanstaltninger og pilot-projekter. Dette efterlader meget få budgetmidler til de andre initiativer, som sandsynligvis vil modtage mere støtte.

For perioden 2000-2003 viser tallene tydeligt, at mobilitetsforanstaltningerne og pilotprojekterne har været effektive, og de øvrige foranstaltninger svage:

I rapporten fremhæves det, at den decentralisering af en væsentlig del af programmets aktiviteter, som er blevet gennemført af de nationale myndigheder og de nationale kontorer, har haft en positiv virkning på programgennemførelsen. I rapporten konkluderes det, at programmets effektivitet er blevet forbedret i forhold til den foregående programfase.

Beretning fra Kommissionen - Europa-Kommissionens foreløbige rapport om den indledende praktiske gennemførelse af anden fase af Leonardo da Vinci-programmet (2000-2006)

[KOM(2002)315 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Ved Det Europæiske Råds møde i Lissabon understregede stats- og regeringslederne den store rolle, som livslang læring spiller med hensyn til at gøre Europa til det mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede samfund i verden, og fastlagde et nyt perspektiv for strategien for livslang læring. I fremtiden vil livslang læring være det ledende princip for alle aktiviteter under programmet. Forslag, som indsendes under programmet, vil derfor skulle relatere til et af følgende prioriterede områder:

Nedbringelsen af antallet af prioriterede indsatsområder fra seks til tre (jf. Kommissionens afgørelse af 20. januar 2000) vil forenkle og rationalisere programmet yderligere.

Hvad angår programmets tilrettelæggelse og forvaltning understreges det i rapporten, at der er foregået et stort arbejde med decentralisering til fordel for de nationale myndigheder og de nationale kontorer (EN). I realiteten administrerer de nationale kontorer ca. 83 % af programmets budgetmidler. Kommissionen forestår iværksættelsen af programmet i overensstemmelse med Rådets afgørelse, og bistås i den henseende af Leonardo da Vinci-udvalget, som består af repræsentanter for hver af medlemsstaterne, deltagerlandene og for arbejdsmarkedets parter. Denne decentralisering har gjort behandlingen mere fleksibel og behandlingstiden for projekterne er blevet nedbragt, således at den nu i gennemsnit er på ca. syv måneder.

På baggrund af den store succes med procedure A for mobilitetsprojekter, som har deltagelse af ca. 75 500 personer med et samlet EU-tilskud på 141,2 mio. EUR, har Kommissionen besluttet at tillægge denne procedure større betydning. I den forbindelse ønsker Kommissionen at forbedre kvaliteten af instrumenterne til anerkendelse af erfaringer i udlandet, og især Europass-uddannelsen.

Inden for rammerne af procedure B udgør pilotprojekterne det langt største budget med 36 % af det samlede budget. I 2000 og 2001 blev der udvalgt 373 pilotprojekter, heraf 45 projekter om sprogfærdigheder, og der blev oprettet 27 netværk. På baggrund af den store succes har Kommissionen valgt at øge budgettet til pilotprojekter. For procedure C registreres der i rapporten knap så positive resultater. Der blev kun ydet tilskud til 5 temaprojekter, 7 fællesaktioner med det formål at fremme koordineringen af Leonardo-programmet med andre initiativer og 27 projekter, som havde til formål at indsamle sammenlignelige oplysninger. Kommissionen har dog besluttet at udvide adgangen til disse værktøjer og styrke livslang læring.

Euroguidance-nettet , som især yder tilskud til mobilitetsfremmende projekter i Europa og til projekter, der understøtter udveksling af information om uddannelsessystemer og kvalifikationer i Europas, består fremover af 50 centre fordelt i alle deltagerlandene. Nettet spiller en vigtig rolle i forbindelse med gennemførelsen af livslang læring og en afgørende rolle ved det europæiske vejledningsforum.

Hvad angår målgruppernes deltagelse i uddannelsesprojekter, har Kommissionen til hensigt at gennemføre en forenkling af procedurerne med henblik på at fremme de små og mellemstore virksomheders deltagelse, fremme lige muligheder for mænd og kvinder (DE) (EN) (FR) med henblik på en aktiv deltagelse blandt kvinder og fremme kandidatlandenes deltagelse. Tyrkiet er det eneste land, der endnu ikke deltager i programmet.

Kommissionen har til hensigt at styrke udbredelsen af programmets resultater gennem oprettelsen af en database på internettet og en handlingsplan til valorisering af projekternes resultater og ved at sikre større sammenhæng mellem Leonardo og andre finansielle instrumenter, der har til formål at udvikle de menneskelige ressourcer, særligt Den Europæiske Socialfond (ESF) og den europæiske beskæftigelsesstrategi.

Seneste ajourføring: 21.02.2007