Mobilitet for studerende, personer under erhvervsuddannelse, unge volontører, undervisere og erhvervslærere

 

RESUMÉ AF:

Henstilling 2001/613/EF om mobilitet i EU for studerende, personer under erhvervsuddannelse, volontører, undervisere og erhvervslærere

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE HENSTILLING?

Som opfølgning på Det Europæiske Råd i Lissabon i 2000 har denne henstilling til formål at støtte den fri bevægelighed på området for uddannelse. Den opfordrer landene i Den Europæiske Union (EU) til at tage de nødvendige skridt til at fremme mobiliteten for studerende og undervisere i EU.

HOVEDPUNKTER

Henstillingen opfordrer EU-landene til at fjerne juridiske, administrative, sproglige og kulturelle hindringer for personer, der:

i et andet EU-land.

Blandt de spørgsmål, formål og forslag, der er fremsat, er:

Foranstaltninger, der navnlig er rettet mod studerende eller personer under erhvervsuddannelse

Foranstaltninger, der er rettet mod unge volontører

Foranstaltninger, der navnlig er rettet mod undervisere og erhvervslærere

EU-landene opfordres til at udarbejde en rapport hvert andet år om de foranstaltninger, de har truffet på grundlag af disse henstillinger.

BAGGRUND

Henstillingerne fandt oprindeligt anvendelse på EU-programmer som Socrates (uddannelse), Leonardo da Vinci (erhvervsuddannelse) og Ungdom, der alle nu er en del af programmet Erasmus+, og supplerende foranstaltninger, der nu hører under ET 2020, som omfatter samarbejde inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang læring.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2001/613/EF af 10. juli 2001 om mobilitet i Det Europæiske Fællesskab for studerende, personer under erhvervsuddannelse, volontører, undervisere og erhvervslærere (EFT L 215 af 9.8.2001, s. 30-37)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets henstilling af 28. juni 2011— Unge på vej — flere unge i læringsmobilitet (EUT C 199 af 7.7.2011, s. 1-5)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Unge på vej — Et initiativ om udnyttelse af unges mulighed for at fremme en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Den Europæiske Union (KOM(2010) 477 endelig af 15.9.2010)

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 18. juni 2009 om etablering af det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) (EUT C 155 af 8.7.2009, s. 11-18)

Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 15. november 2007, om forbedring af læreruddannelsens kvalitet (EUT C 300 af 12.12.2007, s. 6-9)

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF af 15. december 2004 om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass) (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 6-20)

seneste ajourføring 19.12.2016