Ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet

Formålet med dette direktiv er at konsolidere flere direktiver om ligestilling mellem mænd og kvinder ved at forenkle, modernisere og forbedre EU's lovgivning om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse.

RESUMÉ

Ligestilling mellem mænd og kvinder er et grundlæggende princip i EU-retten, der vedrører alle områder af det sociale liv, som arbejdslivet ubestrideligt udgør en del af.

Ligestilling i beskæftigelse og arbejdsvilkår

Nærværende direktiv forbyder alle former for direkte* eller indirekte* forskelsbehandling mellem mænd og kvinder vedrørende vilkår for

Derudover forbyder artikel 157 i traktaten om Den Europæiske Unions (EU) funktionsmåde forskelsbehandling på baggrund af køn med hensyn til aflønning for samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi. Princippet gælder ligeledes for faglige klassifikationssystemer, der anvendes til lønfastsættelse.

Forskelsbehandling mellem mænd og kvinder kan imidlertid berettiges, når det begrundes i de pågældende erhvervsaktiviteters art, forudsat at målet hermed er legitimt og står i rimeligt forhold hertil.

EU-landene skal tilskynde arbejdsgivere og faglige undervisere til at modvirke forskelsbehandling (både direkte og indirekte) på baggrund af køn, navnlig chikane* og sexchikane*.

Ligestilling inden for social sikring

Ligebehandling af mænd og kvinder skal sikres inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger, og navnlig vedrørende

Princippet gælder for hele den aktive befolkning, herunder

Barselsorlov, forældreorlov og adoptionsorlov

Efter endt barselsorlov, forældreorlov og adoptionsorlov har arbejdstagerne ret til

Klageadgang

EU-landene sørger for at sikre klageadgang ved forligsinstanser eller retsinstanser for arbejdstagere, der har været udsat for forskelsbehandling. Ligeledes træffes de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagerne og disses repræsentanter mod enhver form for ugunstig behandling fra arbejdsgiverens side som reaktion på en klage, inden for virksomheden eller enhver form for retsforfølgning.

Endelig skal EU-landene fastsætte sanktioner samt muligheder for erstatning eller godtgørelse i forhold til den lidte skade.

I tilfælde af søgsmål påhviler bevisbyrden den part, der er sagsøgt for forskelsbehandling, som således skal bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Fremme af ligebehandling

EU-landene udpeger de organer, der har til opgave at fremme, analysere og overvåge princippet om ligebehandling samt varetage opfølgningen af lovgivningen og yde uafhængig støtte til ofre for forskelsbehandling.

Virksomhederne skal endvidere fremme ligestillingsprincippet og understøtte arbejdsmarkedsparternes og de ikkestatslige organisationers rolle.

BAGGRUND

VIGTIGE BEGREBER

* Direkte forskelsbehandling: at en person behandles ringere på grund af køn, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

* Indirekte forskelsbehandling: at en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis stiller personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.

* Chikane: en uønsket adfærd i relation til en persons køn med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

* Sexchikane: enhver uønsket form for adfærd med seksuelle undertoner, verbal, ikke-verbal eller fysisk, med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning) (EUT L 204, 26.7.2006, s. 23–36)

seneste ajourføring 29.10.2015