Det femte EU-handlingsprogram for ligestilling (2001-2006)

Programmet skal fremme ligestilling mellem mænd og kvinder navnlig ved at understøtte EU's rammestrategi. Til dette formål koordinerer, støtter og finansierer det gennemførelsen af tværgående projekter.

DOKUMENT

Rådets beslutning 2001/51/EF af 20. december 2000 om et EU-handlingsprogram vedrørende fællesskabsstrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2006) [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Det femte EU-handlingsprogram er et af de nødvendige instrumenter til gennemførelse af EU's samlede strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder, som blev vedtaget af Kommissionen i juni 2000. Det fulgte det tredje (es de en fr) og fjerde program for lige muligheder, der dækkede perioderne 1991-1995 og 1996-2000.

Målsætninger

Programmet har følgende mål:

EU-foranstaltninger

Med henblik på at nå de ovennævnte mål, iværksættes følgende foranstaltninger med støtte fra programmet:

Sammenhæng og komplementaritet

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer sammenhæng og komplementaritet mellem foranstaltninger, der iværksættes under dette program, og andre relevante EU- og fællesskabsforanstaltninger, som f.eks. dem, der iværksættes under Daphne -, Stop (es de en fr)-, Phare - og Meda -programmerne, det sjette rammeprogram for forskning, programmet for bekæmpelse af social marginalisering, den sociale dagsorden og handlingsprogrammet til bekæmpelse af forskelsbehandling (2001-2006).

I forbindelse med dette program skal der endvidere tages hensyn til de specifikke aktioner for ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og arbejde, der måtte blive iværksat af EU under strukturfondene, fællesskabsinitiativet Equal, eller foranstaltninger, der skal tilskynde til samarbejde om styrkelse af beskæftigelsesstrategien.

Finansiering

Det finansielle referencebeløb til gennemførelsen af dette program er for perioden 2001-2006 på 61,5 mio. EUR. De deltagende organisationer (medlemsstaterne, de lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedsparterne, ngo'er, ligestillingsorganisationer) skal fremlægge bevis for samfinansiering på mindst 20 % af det samlede budget for de iværksatte projekter.

Adgang

For at være berettigede til støtte fra programmet skal projekterne opfylde følgende betingelser:

Tilsyn og evaluering

Kommissionen fører løbende tilsyn med programmet i samarbejde med programudvalget, som består af repræsentanter fra medlemsstaterne. Kommissionen foretager med bistand fra uafhængige eksperter en midtvejsevaluering af programmet og en evaluering ved programmets afslutning. Ved denne evaluering vurderes relevansen, effektiviteten og omkostningseffektiviteten i forbindelse med de foranstaltninger, der iværksættes. Ved evalueringen gennemgås ligeledes programmets samlede virkninger.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 2001/51/EF

22/12/2000

-

EFT L 17 af 19.1.2001

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 1554/2005/EF

30/9/2005

-

EUT L 255 af 30.9.2005

Seneste ajourføring: 16.01.2005