Underrettelse af arbejdstagerne om deres arbejdsvilkår

I Den Europæiske Union (EU) er der et generelt krav om, at enhver arbejdsgiver skal give en arbejdstager et dokument, der indeholder oplysninger om de væsentlige punkter i ansættelseskontrakten eller ansættelsesforholdet.

DOKUMENT

Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet.

RESUMÉ

I Den Europæiske Union (EU) er der et generelt krav om, at enhver arbejdsgiver skal give en arbejdstager et dokument, der indeholder oplysninger om de væsentlige punkter i ansættelseskontrakten eller ansættelsesforholdet.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det sikrer, at arbejdsgiverne giver arbejdstagerne visse vigtige oplysninger, såsom:

Direktivet gælder ikke for arbejdstagere med en kontrakt på under én måneds varighed eller med en arbejdsuge på mindre end otte timer.

HOVEDPUNKTER

Arbejdsgiveren skal udlevere et dokument til arbejdstageren med de påkrævede oplysninger senest to måneder efter, at vedkommende har påbegyndt arbejdet.

De nationale lovgivninger i hvert EU-land beslutter, hvorvidt en ansættelseskontrakt eksisterer og i så tilfælde, hvad vilkårene for kontrakten er. Definitionen af begreberne »arbejdstager«, »kontrakt« og »ansættelsesforhold« afhænger derfor af den nationale lovgivning.

Hvis en arbejdsgiver kræver, at arbejdstageren skal udføre sit arbejde i et andet EU-land (»udstationeret arbejdstager«), skal han udlevere dokumentet med de påkrævede oplysninger til arbejdstageren før afrejse. Dokumentet skal indeholde visse yderligere oplysninger, såsom den valuta, som lønnen udbetales i, og varigheden af arbejdet. Disse bestemmelser gælder ikke, hvis varigheden af arbejdet i udlandet ikke overstiger én måned.

Arbejdsgiveren skal udlevere et skriftligt dokument inden for én måned efter enhver ændring i vilkårene.

Direktivet forhindrer ikke EU-landene i at indføre love, der er mere gunstige for arbejdstageren.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Den 30. juni 1993.

BAGGRUND

Nye former for arbejde har ført til flere typer ansættelsesforhold. Direktivet har til formål at give arbejdstagerne forbedret beskyttelse for at undgå usikkerhed omkring arbejdsforholdets vilkår og for at gøre arbejdsmarkedet mere gennemsigtigt.

For yderligere oplysninger henvises til arbejdsvilkår - individuelle ansættelsesvilkår på Europa-Kommissionens websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 91/533/EØF

28.10.1991

30.6.1993

EFT L 288 af 18.10.1991, s. 32-35

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 2014/51/EU af 28. januar 2014 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 2011-konvention om ordentlige arbejdsforhold for husarbejdere (konvention nr. 189) (EUT L 32, 1.2.2014, s. 32-32).

seneste ajourføring 23.07.2015