Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad

Det europæisk observationscenter for racisme og fremmedhad (EUMC), der startede i 1997, blev i 2007 erstattet af Agenturet for grundlæggende rettigheder i EU. EUMC skulle forsyne EU og dets medlemsstater med objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om racisme, fremmedhad og antisemitisme i EU, som kan være til hjælp, når de på deres respektive kompetenceområder traf eller fastlagde foranstaltninger.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1035/97 af 2. juni 1997 om oprettelse af et europæisk observatorium for racisme og fremmedhad.

RESUMÉ

1. Der er oprettet et europæisk observationscenter for racisme og fremmedhad (EN) med hjemsted i Wien (se afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer af 2. juni 1997, offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 194 af 25. juni 1997).

2. Observationscentret undersøger omfanget af og udviklingen i racistiske, fremmedfjendske og antisemitiske fænomener og manifestationer, analyserer årsagerne hertil og konsekvenserne heraf og undersøger eksempler på god praksis. Til det formål indsamler, registrerer og analyserer observationscentret de oplysninger, der indhentes fra forskningscentre, medlemsstater, EU-institutioner, ikke-statslige organisationer og internationale organer. Observationscentret får desuden til opgave at etablere og koordinere et "europæisk informationsnet for racisme og fremmedhad" (RAXEN).

3. For at undgå overlapninger skal centret tage hensyn til de aktiviteter, der allerede udøves af fællesskabsinstitutionerne og andre kompetente internationale institutioner, navnlig Europarådet.

4. Overvågningscentret skal i sit arbejde med indsamling af oplysninger om racistiske og fremmedfjendske fænomener navnlig beskæftige sig med følgende områder:

5. Observationscentret har status som juridisk person og samarbejder med organisationer i medlemsstaterne og med internationale, statslige og ikke-statslige organisationer, der beskæftiger sig med racisme og fremmedhad. Observationscentret koordinerer sine aktiviteter med Europarådets inden for rammerne af en aftale, der er indgået mellem EU og Europarådet. De oplysninger, der overføres til observationscentret, kan kun anvendes til de formål og på de betingelser, som den tjeneste, der overfører dem, har angivet. Beskyttelsesniveauet for disse oplysninger skal svare til det beskyttelsesniveau, der følger af bestemmelserne i direktiv 95/46/EF. I øvrigt er medlemsstaterne ikke forpligtet til at udlevere oplysninger, som i henhold til deres nationale lovgivning er klassificeret som fortrolige.

6. Overvågningscentrets bestyrelse består af uafhængige personer, der er udpeget af medlemsstaterne, en for hver medlemsstat, hvortil kommer en uafhængig person, der er udpeget af Europa-Parlamentet, en uafhængig person, der er udpeget af Europarådet, samt en repræsentant for Kommissionen. Overvågningscentret vedtager sit årlige arbejdsprogram vedtager budgetforslaget og overvågningscentrets endelige årsbudget, godkender årsrapporten om racisme og fremmedhad i EU, godkender årsrapporten for overvågningscentretsaktiviteter samt konklusioner og henstillinger.

7. Forretningsudvalget kontrollerer overvågningscentrets arbejde; forretningsudvalget består af formanden for bestyrelsen, dennes næstformand og højst tre andre medlemmer af bestyrelsen, heriblandt den af Europarådet udpegede person og repræsentanten for Kommissionen.

8. Bestyrelsen udnævner efter indstilling fra Kommissionen en direktør, der er ansvarlig for udførelsen af overvågningscentrets opgaver. Direktøren er overvågningscentrets retlige repræsentant.

9. De ordninger og forordninger, der gælder for tjenestemænd og øvrige ansatte i EU, finder ligeledes anvendelse på overvågningscentrets personale.

10. Observationscentrets udgifter dækkes via et tilskud fra EU (en særlig budgetpost), vederlag fra udførte tjenesteydelser, eventuelle økonomiske bidrag fra organisationer, som observationscentret samarbejder med og alle frivillige bidrag fra medlemsstaterne. Inden for rammerne af sin virksomhed kan observationscentret afholde driftsomkostninger, udgifter til administrattion og infrastruktur, personalelønomkoistninger og udgifter forbundet med de kontrakter, der indgås med de organisationer og organer, som deltager i RAXEN-netværket, og med tredjeparter.

11. I løbet af det tredje år efter denne forordnings ikrafttræden skal Kommissionen forelægge en evalueringsrapport for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget vedrørende observationscentrets aktiviteter sammen med eventuelle forslag til ændring eller udvidelse af observationscentrets opgaver, navnlig på grundlag af udviklingen af EU's kompetenceområde inden for racisme og fremmedhad.

12. Denne forordning blev ophævet 1. marts 2007 ved forordning (EF) nr. 168/2007 der etablerede et agentur for EU's grundlæggende rettigheder.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1035/97

3.6.1997-1.3.2007

-

EFT L 151 af 10.6.1997

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forodning (EF) nr. 1652/2003

1.10.2003

-

EUT L 245 af 29.9.2003

TILHØRENDE RETSAKTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget om aktiviteterne under Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad samt forslag til omarbejdning af Rådets forordning (EF) nr. 1035/97 [KOM(2003) 483 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Denne meddelelse bygger på resultaterne af en ekstern evaluering af observationscentret, som er gennemført af Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES). Formålet med den eksterne evaluering var at få en uafhængig vurdering af observationscentrets effektivitet, fra oprettelsen til slutningen af 2001 i forhold til de mål, som er fastsat i forretningsordenen.

Trods de store fremskridt, der er gjort med hensyn til oplysningernes objektivitet og pålidelighed, er målet om at kunne sammenligne situationen i de forskellige medlemsstater langt fra nået. Der indsendes ikke tilstrækkeligt med oplysninger om medlemsstaterne, og det er dermed ikke muligt at drage nogen konklusioner med hensyn til effektiviteten af de forskellige politikker og praksis inden for bekæmpelse af racisme.

Ifølge CSES er økonomistyringen og personaleadministrationen tilfredsstillende. Kommissionen vurderer, at den eksterne evaluering har givet et værdifuldt billede af observationscentrets resultater, og at en række punkter stadig skal undersøges. Den erkender, at observationscentret har gjort store fremskridt og råder over de nødvendige faciliteter og menneskelige ressourcer. Dog bør observationscentret i højere grad koncentrere sin indsats omkring indsamling af oplysninger og forbedre deres kvalitet og brugbarhed.

Eftersom bekæmpelsen af racisme er et fælles ansvar og observationscentrets succes med hensyn til sammenlignelighed kræver et godt samarbejde med medlemsstaternes myndigheder, foreslår Kommissionen en omarbejdning af Rådets forordning (EF) nr. 1035/97.

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhads aktiviteter [KOM(2000) 625 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I denne beretning beskriver Kommissionen baggrunden for oprettelsen af observationscentret samt dets retsstilling. Den gennemgår i detaljer de personale- og budgetmæssige ressourcer, som observationscentret har til rådighed og fremlægger dets handlingsprogram og første aktiviteter.

Rådets afgørelse af 21. december 1998 om indgåelse af aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Europarådet med det formål i henhold til artikel 7, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1035/97 af 2. juni 1997 om oprettelse af et europæisk observatorium for racisme og fremmedhad at indlede et nært samarbejde mellem observatoriet og Europarådet [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 44 af 18.02.1998]. I henhold til aftalen skal der etableres regelmæssige kontakter mellem direktøren for observatoriet og Europarådets generalsekretariat, bl.a. sekretariatet for Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI).

Observatoriet og ECRI skal sørge for at stille oplysninger, de har indsamlet som led i deres virksomhed, til rådighed for hinanden, dog med undtagelse af fortrolige oplysninger. De skal desuden på et gensidigt grundlag varetage den videst mulige udbredelse af resultaterne af deres respektive indsats.

Observatoriet og ECRI skal ligeledes høre hinanden regelmæssigt for at sikre, at deres aktiviteter koordineres, og at deres respektive arbejdsprogrammer supplerer hinanden. De kan gennemføre fælles og/eller komplementære foranstaltninger på områder af fælles interesse.

Aftalen blev underskrevet den 12. februar 1999 i Strasbourg.

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Europarådet med det formål i henhold til artikel 7, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1035/97 af 2. juni 1997 om oprettelse af et europæisk observationscenter for racisme og fremmedhad at indlede et nært samarbejde mellem observationscentret og Europarådet [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 44 af 18. juni 1999].

Seneste ajourføring: 08.06.2007